Kontroll av studenter/elever/lærlinger

Husbanken kontrollerer bostøttesøknader opp mot Lånekassens register hver måned. I tillegg gjør vi kontroller i etterkant. Nå etterkontrollerer vi studieåret 2017/18.

Studenter/elever/lærlinger med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har som hovedregel ikke rett til bostøtte. Du kan likevel ha rett til bostøtte hvis

 • du har barn under 18 år
 • du bor sammen med voksne barn som studerer
 • studenten/eleven/lærlingen deltar i arbeidsrettet tiltak
 • eleven er over 25 år og går i grunnskole eller videregående skole
 • studenten/eleven/lærlingen mottar arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kursstønad, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad

Som bostøttesøker har du plikt til å melde fra dersom noen i husstanden blir student/elev/lærling. Videre har studenter/elever/lærlinger plikt til å melde til Lånekassen dersom de avslutter studiet eller tar permisjon.

 Fikk du avslag på bostøtte?

Mener du vi har innhentet feil opplysninger, kan du klage. Du må også søke bostøtte på nytt for neste måned.

Klageskjemaet skal du sende på papir til kommunen. Adressen står i vedtaket du har fått. Du må dokumentere alle nye opplysninger. Aktuell dokumentasjon kan være:

 • Bekreftelse på at studenten/eleven/lærlingen deltar i arbeidsrettet tiltak, for eksempel kopi av vedtak fra NAV/kommunen.
 • Kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad, kursstønad eller introduksjonsstønad.
 • Bekreftelse fra skolen på at eleven deltar i grunnskole eller videregående opplæring. Er eleven under 25 år, må du i tillegg legge ved bekreftelse fra kommunen på at skolegangen er et arbeidsrettet tiltak.
 • Bekreftelse fra Lånekassen på at studenten/eleven/lærlingen ikke mottok lån/stipend i måneden du søker bostøtte.
 • Bekreftelse på at det bor barn i husstanden.

Bostøtte - klage på vedtak (pdf)
Bustøtte - klage på vedtak (pdf)

Har du fått varsel eller vedtak om tilbakebetaling?

Husbanken har nå etterkontrollert studentstatus for studieåret 2017/18. Søkere som mottok bostøtte samtidig som noen i husstanden mottok lån/stipend fra Lånekassen, vil få et varsel om at vi vil kreve tilbake bostøtte for aktuelle måneder. Du får varselet slik at du kan gi oss nye opplysninger hvis du mener noe er feil. Hvis du ikke gir oss nye opplysninger innen 3 uker, fatter vi et vedtak i saken.

Hvis du ønsker å gi oss nye opplysninger eller klage, må du sende oss et brev. Send brevet på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø. Husk å oppgi navn, saksnummer eller fødselsnummer og hva saken gjelder. Du må også dokumentere nye opplysninger. Aktuell dokumentasjon kan være:

 • Bekreftelse fra Lånekassen på at studenten/eleven/lærlingen ikke mottok lån/stipend i samme periode du mottok bostøtte.
 • Bekreftelse på at studenten/eleven/lærlingen deltok i et arbeidsrettet tiltak, for eksempel kopi av vedtak fra NAV/kommunen.
 • Kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad, kursstønad eller introduksjonsstønad i perioden. 
 • Er eleven over 25 år og går i grunnskole eller videregående opplæring, er det nok å legge ved bekreftelse fra skolen.
 • Bekreftelse på at det bodde barn i husstanden, og opplysninger om hvorfor barnet ikke har vært med i søknaden tidligere.
 • Bekreftelse på at studenten/eleven mottok flyktningstipend i samme periode.