Endringer i satser i 2015

I 2015 er det endringer i noen av satsene vi bruker når vi beregner bostøtte.

I 2015 blir  satsene for godkjente boutgifter, dekningsprosenten og formuetillegget endret. Det gjør at de fleste vil få noe mer bostøtte. Husstander med høy netto formue, kan oppleve at bostøtten blir redusert eller faller helt bort.

Økt sats for godkjent boutgift
Satsen for hvor høye boutgifter du kan få lagt til grunn i beregningen, øker med 1 000 kroner per år. Det gjør at mottakere med høye boutgifter får noe mer i bostøtte per måned.

Endringer i dekningsprosenten
Beboere i kommunale utleieboliger fikk i 2014 dekket 80 prosent av de godkjente boutgiftene, mens beboere i private boliger fikk dekket 70 prosent. Stortinget har bestemt at det ikke skal skilles mellom ulike type boliger, og satsene skal derfor samordnes. I 2015 blir dekningsprosenten 76,8 prosent for kommunale boliger og 71,9 prosent for private boliger. I 2016 blir satsen 73,7 prosent for alle type boliger.

Endringen gjør at de fleste mottakerne får noe mer bostøtte i 2015, mens mottakere i kommunale boliger får noe mindre.

Økt formuetillegg
Bostøtten er behovsprøvd, og avkortes dersom husstanden har netto formue over fribeløpene. Fra 2015 skjerpes behovsprøvingen ved at tillegget for formue som overstiger fribeløpene, øker fra 16 til 65 prosent. Det gjør at husstander med høy netto formue får høyere inntektsgrunnlag når vi beregner bostøtten, noe som igjen fører til bostøtten reduseres eller faller helt bort. Husstandene det gjelder vil få eget brev om endringen.

Les mer om hvordan formuetillegget blir beregnet.