Om studenter, elever og lærlinger

Studenter, elever og lærlinger med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har ikke rett til bostøtte. Du kan likevel søke dersom studenten/eleven

  • bor sammen med barn
  • mottar uføretrygd, AAP, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad eller kursstønad
  • startet i grunnskole eller videregående opplæring i året de fylte 25 år eller senere* 
  • deltar i et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV / kommunen
  • bor sammen med foreldre - da kan foreldrene søke bostøtte

* Elever/lærlinger med "ungdomsrett" er ikke omfattet av dette unntaket. Dette gjelder selv om eleven/lærlingen er over 25 år. Ungdomsrett er en lovfestet rett til videregående utdanning fram til året eleven fyller 24 år. 

Studenter/elever som ikke bor hjemme
Borteboende studenter/elever skal som regel ikke være med i søknaden om bostøtte. Hvis studenten/eleven melder flytting til folkeregisteret, kan du søke elektronisk når flyttingen er registrert.

Hvis studenten fremdeles har tilknytning til hjemmet og derfor ikke melder flytting til folkeregisteret, må du søke på papir. Du må legge ved opplysninger om hvem i husstanden som er borteboende student/elev og hvorfor han/hun ikke melder flytting. Du må også dokumentere hvor studenten/eleven er bosatt. Dokumentasjon kan være leiekontrakt på studiestedet.

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om studenter!