Om studenter og elever

Studenter og elever med rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen, har ikke rett til bostøtte. Du kan likevel søke dersom studenten/eleven

  • bor sammen med barn
  • studerer som et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad eller kursstønad
  • ikke har rett til ytelser fra Lånekassen
  • er forelder til en hjemmeboende student