Inntektene vi bruker i beregningen

Vi bruker brutto inntektene (inntektene før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Noen av inntektene henter vi inn automatisk, mens andre må du selv oppgi.

Disse brutto inntektene er med i inntektsgrunnlaget:

 • Brutto inntekter utbetalt i søknadsmåneden 
 • Kapitalinntekter over 5 258 kr i år (per person)
 • Næringsinntekter i år
 • Inntekter fra utlandet i år
 • Månedlige inntekter fra skattefri utleie
 • Netto formue i år/ formuestillegg

Brutto inntekter utbetalt av arbeidsgivere, NAV og andre, innhenter vi automatisk fra Skatteetaten hver måned. Andre inntekter må du selv oppgi. Inntekter på årsnivå, blir omregnet til månedsbeløp.

Er du med i overgangsordningen for uføre, blir det gjort ett trekk i inntekten før beregningen. Les mer

 Eksempel på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:
-  Barnetrygd
-  Barnebidrag
-  Kontantstøtte
-  Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
-  Stønad til barnetilsyn
-  Grunn og hjelpestønad
-  Sosialhjelp

Hva er månedlige inntekter?

Hver måned rapporterer arbeidsgivere, NAV og andre inn brutto inntekter de har utbetalt i måneden før til Skatteetaten. Husbanken innhenter og bruker bruttoinntektene i beregningen. Brutto inntekter som blir rapportert inn er for eksempel lønn, trygd, stønader, pensjoner, etterbetalinger og feriepenger. Barns inntekter er ikke med i beregningen.

Hva er kapitalinntekter?

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig. Kapitalinntekter over 5 258 kroner per person blir tatt med som inntekt.

Hva er næringsinntekter?

 Personinntekt fra næringsvirksomhet blir regnet som inntekt.

Hva er inntekter fra utlandet?

Inntekter fra utlandet er lønn, pensjon og annet fra utlandet - uavhengig av hvor du skatter for inntektene. 

Netto formue  og formuestillegg

 Bor du i leid bolig, er fribeløpet i netto formue 262 899 kroner. Bor du i eid bolig, så er fribeløpet inntil 552 087 kroner av formuesverdien på primærboligen din. Har du netto formue utover fribeløpene,  blir 65 prosent av overskytende formue lagt til inntekten din i form av ett formuestillegg (omregnet til månedsbeløp).

Barns formue skal ikke være med i beregningen. Barns formue blir som regel skattet sammen med foreldrenes inntil det året barnet fyller 17 år. Har du (eller annen forelder) høy formue fordi du skatter for barn med formue, kan du be om at vi trekker ut barnets formue fra din netto formue.

Eksempler på beregning av formue når du bor i leid bolig:

 • Nettoformuen er 750 000 kr. Formuestillegget vil da bli:
  750 000 kr minus 262 899 k r= 487 101 kr x 65 % = 316 615 kr
 • Nettoformuen er 500 000 kr. Formuestillegget vil da bli:
  500 000 kr minus 262 899 kr = 237 101 kr x 65% = 154 116 kr
Eksempler på beregning av formuestillegg når du bor i eid bolig, sameie, borettslag eller aksjeleilighet:

Netto formue er 1 000 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 800 000 kr
Formuestillegg: 1000 000 kr minus 552 087 kr = 447 913 x 65 % = 291 143 kr

Netto formue er 580 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 460 000 kr
Formuestillegg: 580 000 kr minus 460 000 kr = 120 000  x 65 % = 78 000 kr

Skattefrie leieinntekter

Har du skattefrie leieinntekter fra utleie skal dette oppgis. Dette kan være utleie av rom i egen bolig eller utleie av sokkelleilighet eller liknende.