Ungdom i sårbare overganger

Ikke alle unge har pårørende som gir tett oppfølging, trygge rammer og annen form for omsorg. Ungdom i sårbare overganger trenger denne støtten fra offentlig hjelpeapparat.

Til tross for at bolig vurderes som særskilt viktig i utsatte unges liv er det komplisert å utforme tiltak som fungerer godt. En av årsakene er at ungdom ikke er i en situasjon aldersmessig hvor etablering framstår som viktig, de finner andre løsninger, sover på sofa hos venner og kjente og lignende. Dette kan medføre og/eller forsterke andre problemer, for eksempel er det ikke uvanlig å måtte utføre tjenester for å få bo i andres hjem. Slike tjenester kan skape tilknytning til svart økonomi, rusmiljø, prostitusjon og lignende. Videre er ungdom ofte nåtidsorientert, manglende planlegging for framtida kan gjøre at problemer oppstår akutt, det krever tilpassede tiltak.

Trenger støtte fra trygge voksenpersoner
Mange opplever uplanlagte utflyttinger fra barndomshjemmet, og står da ofte uten støtte fra trygge voksenpersoner. Det oppleves også at unge i mange tilfeller har overdreven tro på egen mestringsevne, og derfor ikke er forberedt på å møte vanskeligheter knyttet til det å klare seg i egen bolig. 

Opplæring i personlig økonomi
Mange unge opplever at forbruksgjeld står i veien for deres sjanser på boligmarkedet når de skal klare seg selv. Opplæring og veiledning innen personlig økonomi er lite tilstede i grunn- eller videregående skole pr i dag. Tilsvarende har unge liten tilgang til systematisk opplæring i tilstøtende temaer som omhandler fremskaffelse og etablering i egen bolig.

Skaffe seg bolig
For utsatt ungdom er det fraværet av voksenpersoner som ”los” i prosessen med å fremskaffe og etablere seg i egen bolig, som gjør overgangene ekstra sårbare. Som spesielt problematisk nevnes det å finne egnet bolig, kontakte utleier, gå på visning, framskaffe depositum, evt. møte det private leiemarkedet med kommunal garanti.Ungdom er ofte i akutt behov for bolig, der situasjonen som bostedsløs oppstår plutselig. Det finnes få eller ingen akutte botilbud for unge.

Forhindre utkastelser gjennom nødvendig oppfølging
Mange unge trenger oppfølging i bolig, knyttet til økonomi og sosialt liv. De har ikke tilstrekkelig kompetanse knyttet til det å bo og organisere hverdagsliv. Rusproblematikk øker i mange tilfeller dette behovet. Unge med liten kontakt med familie og lite sosialt nettverk vil ofte oppleve isolasjon og ensomhet. En stor utfordring er å unngå utkastelser for utsatte unge som er etablert i egen bolig.


Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.