Hvordan skaffe boliger til unge og studenter?

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), StorBergen, Bergen kommune og Husbanken står sammen om å skaffe flere boliger til unge, men er på ulike måter bundet opp mot bestemte målgrupper og interesser. 

På boligsosialt frokostmøtet i Bergen 27. mai 2014, hadde representanter for disse fire aktørene innlegg og deltok i en etterfølgende diskusjon. 

Per Kristian Knutsen, Studentsamskipnaden i Bergen og Tom Arne Olsen, StorBergen boligbyggelag i ivrig diskusjon. Foto: Husbanken

Aktuelle spørsmål

- Hvordan sørge for at alle unge får mulighet til å skaffe seg en god bolig? 

- Legger vi til rette for studentboliger på bekostning av andre unges behov? 

- Hvordan få til god storskala boligbygging for unge og studenter?

 

 

Studentene vil bo nær sentrum
 

"Tomtene er problemet" sa Per K. Knutsen fra SiB. Beliggenhet nært studiested står høyt på ønskelisten fra studentene, og i Bergen betyr det i stor grad sentrumsnære boliger. Utfordringen med å skaffe tomter, lange planprosesser og sprikende interesser gjør at flere prosjekter ikke har blitt realisert. 

Regiondirektør Mabel Johansen, Husbanken i samtale med Tom Andre Ljosland, politisk rådgiver i Bergen kommune.

Gratis tomter?

 

Bergen kommune legger til rette for flere byggeprosjekter for unge ved å skaffe gratis tomter, men ønsker samtidig at man ser studentboliger og sosialboliger i sammenheng. 

 

 

 

Hva koster det å bygge en leilighet i dag, og hvorfor er det så dyrt?

 

Tom Arne Olsen fra StorBergen satte opp et konkret regnestykke som viste at tomtepriser, reguleringer og tekniske krav, i tillegg til holdninger hos dagens medlemmer av boligbyggelagene, hindrer en større utbygging av boliger til unge. Men samarbeid med SiB i konkrete boligprosjekter, samt leie til eie-modeller, kan gi nye muligheter for unge på boligmarkedet.   


Ivrige deltakere i salen. Foto: Husbanken

Hvordan kan vi sørge for at alle grupper i større grad inkluderes når det planlegges boliger for unge? 

 

I diskusjonen etter innleggene ble det fokusert på at det skapes forskjell mellom de ulike ungdoms-gruppene som har noen til å kjempe for sine særinteresser - og de som ikke har det.

Unge har behov for å bo trygt og rimelig, uansett merkelapper som flyktning, lærling, student eller bostedsløs. Dette behovet forsterkes av et stramt boligmarked med høye boligpriser på eiermarkedet og høy husleie på leiemarkedet. 
Eksempel til etterfølgelse? 

Solheimslien 68 i Bergen (en gammel trygdebolig) ble trukket fram av Bergen kommune som eksempel på en god modell både for samarbeid og integrering. Her disponeres 2/3 av hyblene av studenter og 1/3 av unge flyktninger i en utdanningssituasjon. 

Foredrag

Bergen kommune 
SiB 
StorBergen