Pusser opp hus og seg selv

Tanken bak prosjektet ”Oppbygging av mennesker og hus” er at ungdom som faller utenfor skole og arbeid skal bidra aktivt til å bedre egen livssituasjon. I Lødingen foregår dette gjennom at deltakerne skal pusse opp et gammelt hus, som de seinere skal kunne bo i, enten som eiere eller som leietakere.

Lødingen kommune og NAV Lødingen bruker utradisjonelle metoder for å hjelpe ungdom inn i både boligmarked og arbeidsmarked. Gjennom prosjektet ”Oppbygging av mennesker og hus” skal deltakerne bli mer selvstendige og få økt evne til å mestre eget liv. Det lokale tiltaket er en del av Nordlandsprosjektet ”Ungdom i svevet”.

Prosjektet har som mål å skaffe til veie egnet bolig, og å gi den enkelte deltaker mulighet til få innpass i boligmarkedet gjennom egen innsats. Alder for målgruppen er 18 til 30+.

Ungdom som pusser opp hus 
Meningsfull hverdag
Da Forsvaret la ned sin virksomhet i Lødingen for noen år siden overtok kommunen forsvarsboligene som er bygd i 1952. Den gamle forsvarsboligen pusses nå opp både utvendig og innvendig. Prosjektet har flere samarbeidsaktører, blant andre Husbanken. 
Målet med prosjektet er å skaffe til veie egnet bolig, gi den enkelte deltaker mulighet til å skape sin egen bolig og skaffe innpass på boligmarkedet, samt bidra til arbeidstrening og en meningsfull hverdag. 

Kan få eie eller leie
I 2011 skal prosjektet avsluttes. Når oppussinga er ferdig vil deltakerne få tilbud enten om å kjøpe eller leie ei av de renoverte leilighetene til en pris som står i forhold til innsatsen. Nøyaktig hvordan prisen skal fastsettes har en ikke klart for seg enda. Hvordan kommunen skal sikre seg at boligen blir brukt til formålet - altså å huse personer i målgruppa - må en også finne ei løsning på, for eksempel ved at kommunen får forkjøpsrett ved videresalg.

Fakta om prosjektet
Prosjektet er rettet mot ungdom i risikosonen, og består av femten kommunale delprosjekt, tre fokusprosjekt og to doktorgradsprosjekt, som er bundet sammen med et sammenbindende prosjekt.
Fylkesmannen leder prosjektet og har administrativt og organisatorisk ansvar, mens Høgskolen i Bodø har ansvar for forsknings- og fagutviklingsarbeidet