Mentalt familiesenter

Sortland kommunes ”familiesenter” er et koordineringssenter med sikte på å styrke et integrert tilbud til ungdom bygget på samarbeide og samhandling.

I utviklingsarbeidet skal man prøve ut  tiltak i samspill mellom barnevern, rus, psykiatri, boligsosialt arbeide og Nav. Viktige medspillere er også helse, skole, kultur og ulike organisasjoner.
Det er et prosjektbasert utviklingsarbeid som omfatter forebygging og bistand, men også oppfølging, ettervern og rehabilitering. Prosjektet er en del av Nordlandsprosjektet ”Ungdom i svevet”. Innsatsen rettes hovedsaklig mot risikoutsatt ungdom i sviksonen, det vil si utsatte og sårbare unge mellom 15 og  25 år.

Verdiprosjekt
Prosjektet er i sin arbeidsform et verdiprosjekt, hvor visjonen er: ”Bygge opp mennesket til det gode liv”. Det tas utgangspunkt i å finne mennesket ”der det er” og begynne akkurat der. I dette legges det at hver enkelt deltager i prosjektet er med på å formulere sine problemstillinger og sammen med ansatte fra kommunen jobbe frem løsninger.     

Forvaltningssamarbeid
Prosjektet har en helhetlig tilnærming, hvor kommunen jobber opp mot hele familien. Det kan i utgangspunktet være en ungdom med særskilte behov, eller et familiemedlem. Fellestrekket er at situasjonen blir uholdbar for flere enn den enkelte. Kommunene ser på utfordringene som individuelle og prøver å finne individuelle løsninger. Dette betyr at det finnes ingen ”ferdigpakke” på løsninger eller tiltak, men at løsningene skal være tilpasset de personlige behovene. Dermed blir de ansatte fra kommunen i noen tilfeller utfordret til å tenke utradisjonelt og nytt. Løsningen skal ikke passe kommunen, men deltageren!

Uformelt bindeledd
De ansatte i familiesenteret kan fremstå som et bindeledd mellom det offentlige ”systemet” og den enkelte brukeren. Prosjektet hjelper deltagerne med å orientere seg i hjelpesystemet, og kan i mange tilfeller bidra til at familiene kan finne seg egnede boliger eller bistå dem med å beholde boligen.
Hovedmålet med prosjektet er å få en samordning av alle relevante aktivitetene i kommunen og dermed også få en bedre ressursbruk. I sum er målet å bidra til å gi et bedre tilbud til de som trenger det.

Husbankens medvirkning
Husbanken har med kompetansetilskuddet støttet arbeidet i Sortland kommune. Fokuset på boligens og hjemmets verdi i prosjektet er avgjørende for Husbankens deltagelse. Ved å se sammenhengen mellom en stabil hjemmesituasjon og fremgang på andre arenaer, bidrar prosjektet til å skape trygge og gode oppvekstvilkår for sårbare ungdommer.