Trygg bolig = BESTÅTT

Prosjektet NY GIV har som mål at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring. Husbanken støtter krafttaket: Et stabilt hjem er en forutsetning for en god skolehverdag.

Forskning og erfaring viser at ungdom som lever uten fast struktur – litt hos mor, litt hos far, litt hos venner, i bag, mellom to eller flere steder, har vansker med å innfri forpliktelser med skole, jobb eller arbeidstiltak. En tredjedel av elever i videregående skole avbryter utdanningen uten å fullføre innen fem år.

skoleelever 

NY GIV-satsingen søker å utvikle gode tiltak i direkte samarbeid med kommunene, NAV og skolene. Satsingen er forankret hos Kunnskapsdepartementet og samtlige norske fylkesordførere, og omfatter alle norske kommuner. Blant hovedmålene for den landsomfattende dugnaden, ligger ønsket om å etablere sterkere partnerskap mellom skoler, oppfølgingstjeneste, fagopplæring og NAV. En kan også se for seg tettere koblinger inn mot boligsosialt arbeid. Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste skal ha kontakt med og oversikt over ungdommene som omfattes i hjelpeapparatet.

Innsats for "bag-barna"
Ved Bjørnholdt skole i bydel Søndre Nordstrand i Oslo er det en høy andel barne- og innvandringspopulasjon. Der retter de spesiell innsats mot ”bag-barna”. det vil si elever som av ulike årsaker ikke bor hjemme – det kan være at de ikke vil, eller at de ikke kan. De fleste av disse elevene sliter med å komme på skolen. De sliter med døgnrytme, struktur, kosthold, penger, relasjoner, og de sliter med å utnytte skolens læringspotensiale.

 

 Fakta om NY GIV 
 •  Ny GIV er et nytt, tre-årig prosjekt med mål om å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevers forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

  Hovedtema for satsingen er:
 • Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.
 • Systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.
 • Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv.
 • Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.       
  Det skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i videregående opplæring. 
  Les mer om NY GIV på Kunnskapsdepartementets nettsider