Tildeling av kommunalt disponert bolig

Klare regler og rutiner for kommunal saksbehandling, prioritering og tildeling av kommunalt disponerte leieboliger gir trygge og forutberegnlige rammer både for boligsøkere og kommunale saksbehandlere.

Barn med huser

En kommunalt disponert bolig er et velferdsgode som det er knapphet på i de fleste kommuner. Det er derfor viktig at tildelingen av boligen skjer i ryddige og etterprøvbare former slik at man kan være trygg på at det har vært en rettferdig behandling.

Kommunen må selv behandle søknader og fatte avgjørelser. Det er ikke anledning tl å overføre myndigheten til å avgjøre en boligsøknad til en privat eller frivillig instans utenfor kommunen. Eneste unntaket er reglene om vertskommunesamarbeid.

Avgjørelser om tildeling av kommunalt disponert bolig
Avgjørelser om tildeling eller avslag av kommunalt disponert bolig, eller forlengelse av leietiden, er avgjørelser som i forvaltningsrettslig forstand er enkeltvedtak. Enkeltvedtak skal være skriftlige og ha en begrunnelse. Før avgjørelsen tas skal alle relevante opplysninger fremskaffes.

Søker skal skriftlig orienteres om at han har klageadgang hvis han er uenig i avgjørelsen. Kommunestyret er ansvarlig for at det opprettes en klageinstans for vedtak om tildeling, forlengelse og leie av kommunalt disponerte leieboliger. I utgangspunktet kan det kun klages på avslag på boligsøknaden, ikke selve tildelingen av en konkret bolig som tilbys. Det er imidlertid unntak hvis boligen opplagt ikke er egnet for søker, eksempelvis kan ikke en rullestolsavhengig tilbys bolig i 4.etasje uten heis.

Resultatet av kommunens behandling i en klagesak må begrunnes. Konklusjonen kan være at klagen avvises eller at den tas ikke til følge, eller at vedtaket oppheves og saken sendes tilbake for ny behandling, eventuelt at vedtaket omgjøres og klager gis medhold.

Det er viktig at de kommunale retningslinjene (eksempel Bergen kommune) for tildeling av bolig bygger på reglene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven som sikrer forsvarlig saksbehandling, ivaretakelse av rettigheter og plikter for boligsøkerne, og sist men ikke minst har klare regler om skriftlig informasjon til søkeren om klagemuligheter.