Svært høyt nivå på søkerne av Husbanken masterstipend

Til sammen 32 søknader kom inn til fristen og disse representerer et vidt spekter av temaer for økt kunnskapsutvikling innenfor Husbankens arbeidsområder.

Husbanken deler ut stipender på inntil kr 30 000,- til studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid. Stipendet skal  stimulere til kunnskapsutvikling og økt oppmerksomhet på det boligsosiale feltet.


Relevante prosjektskisser av høy kvalitet


Det som skiller årets søknader fra tidligere år er at prosjektene i større grad går rett  i kjernen av Husbankens arbeidsfelt.

 

– Dette kan være et signal om at vi har nådd målsetningen om at Husbanken skal bli en relevant og kjent aktør blant studentene i aktuelle utdanningsmiljøer. I tillegg kan det være et tegn på at Husbankens tilbud til studentene bidrar til å øke kunnskap og interesse for våre virkeområder og vårt samfunnsoppdrag, sier seniorrådgiver Maja Flåto i Husbanken.

 

Både antall søkere og bredden i temaene i de konkrete prosjektene viser at Husbankens stipend treffer et behov for kunnskap og et økende engasjement på det boligsosiale området.

 

– Nivået på prosjektene er svært høyt i år. Studentenes gode karakterer, en god prosjektbeskrivelse og en realistisk tidsplan tilsier en god gjennomføring i 2018, tilføyer Flåto.

 

­Bo-indeks for kommunale leietakere 


Et av de mest interessante mastergradsprosjektene i år handler om å utvikle en bo-indeks for beboere i kommunale boliger. Hedda Helene Schaanings masteroppgave inngår i et større tverrfaglig prosjektsamarbeid, som Høyskolen VID, Leieboerforeningen (LbF) og Arbeidsforskningsinstituttet skal gjennomføre. Indeksen skal gi de kommunale beboerne og kommunen viktig og nyttig informasjon om hvordan det er å bo i en gitt eiendom.

Indeksen vil gi myndighetene viktig informasjon om de kommunale boligene holder den nødvendige kvaliteten, og den kan gi grunnlag for å sette inn målrettede tiltak for å bedre boligene og bomiljøet. I tillegg vil den styrke beboernes kunnskap og motivasjon for å få til endringer. Indeksen skal kunne måle utvikling av bo-opplevelsen over tid, og effekten av ulike tiltak som er iverksatt.

 

Mer informasjon om Husbankens masterstipend

 

Informasjon om tildelte stipend i 2018