VINNER 2011 :Nøtterøy «Fra bostedsløs til herre i eget hus»

Satsingen består av seks små frittliggende hus for tidligere bostedsløse med problemer knyttet til rus og psykiske lidelser. Prosjektet startet høsten 2007 og ble avsluttet januar 2011.

Hensikten med Småhusprosjektet har vært å bygge små, trygge boliger for personer med problematikk knyttet til rus og psykiske lidelser. Idé og bærende metode har vært at beboerne selv skulle delta både i planprosess og bygging. Prosjektet skulle også gi de involverte kunnskap og kompetanseutvikling i kommunal boligplanlegging og drift.

Prisutdeling_2011
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sammen med vinnere fra Nøtterøy 

Bruker- og pårørendemedvirkning og samhandling mellom alle parter har ligget som et viktig premiss for selvbyggertanken. Prosjektet har hatt høy grad av deltakelse, både i planleggingsfasen og under selve byggingen av husene. Deltakerne har blitt fulgt opp av fagpersonell både fra Nøtterøy kommune og psykiatrien i Vestfold. De har også fått arbeid gjennom ASVO Nøtterøy, som er en arbeidsmarkedsbedrift eid av kommunen. ASVO var byggherre for småhusprosjektet.

 

I samarbeid med Høyskolen i Vestfold er det foretatt en evalueringsstudie av prosjektet, og  utarbeidet en rapport: Småhusene på Lysheim 
Hovedfunn i studien er at deltakerne opplever økt livskvalitet. Beboerne har oppnådd bedre materielle levekår og opplever større stabilitet og forutsigbarhet i egne liv. Trygghet, selvbestemmelse og ansvar, godt fellesskap mellom deltakerne og de ansatte på byggeplassen har også vært positive resultater. Mange erfarte å få bedre selvbilde og selvaktelse gjennom å delta i aktiviteter knyttet til byggevirksomhet - på lik linje med snekkere og bygningsarbeiderne i ASVO. Flere av beboerne har gjenopptatt kontakten med pårørende og familie etter at de kom i egen bolig, påpeker rapporten. 

Suksessfaktorer

  • Normaliseringsprinsippet etter modell av Housing First.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: Samhandling i praksis.
  • Vedtak på tjenester etter individuelle behov.
  • Ordinære leiekontrakter, men med ekstra fokus på husordensregler.
  • Differensiert tilbud. Hjelp når beboerne trenger det og etterspør det.

Juryen trekker fram

Bente Bergseng, psykiatrisk prosjektkoordinator JanTorsøe, prosjektleder, Karen Kaasa, kommunaldirektør i Nøtterøy kommune

(foto: Mette Presterud)

- Et prosjekt med høy grad av brukermedvirkning, fokus på mestring og ansvar og tverretatlig samarbeid. Sammen med øvrige prosjekter i boligsosial tiltakskjede viser Nøtterøy kommune en planmessig tilnærming i et langsiktig perspektiv, som har skapt et helhetlig boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Fakta

  • Det er inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og psykiatrien i Vestfold,
  • Det er inngått avtale om individuell plan for hver enkelt deltaker
  • Tett samarbeid med NAV, Husbanken, LARNETT, LMS (Landsforeningen mot stoffmisbruk), Høyskolen i Vestfold og AVSO Nøtterøy.

Flere boligsosiale tiltak

Kommunen nomineres også for sju øvrige boligsosiale tiltak for å forhindre bostedsløshet:
I perioden 2002 til 2011 er det opprettet til sammen 42 tilpassede boliger til ulike grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet på Nøtterøy; bostedsløse nylig løslatt fra fengsel, ungdom, enslige mindreårige flyktninger og personer med dobbeltdiagnose rus og psykiske lidelser.