Statens pris for boligsosialt arbeid

Prisen skal stimulere til helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. 

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:

  • Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid der suksessfaktorene for boligsosialt arbeid legges til grunn for arbeidet
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår
  • Brukermedvirkning og brukerinvolvering 

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre. Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Ønsker du mer informasjon kan du sende en e-post til:

E-post: post@husbanken.no

Forslagsskjema og statutter finner du her

Du finner informasjon om vinnere og nominerte fra tidligere år i veviseren.no