Narvik nominert til boligsosial pris 2014

Narvik kommune har hatt en omfattende snuoperasjon i sitt boligarbeid for vanskeligstilte og er derfor en av tre kandidater som er nominert til statens pris for boligsosialt arbeid 2014.

Narvik kommune ved boligkontoret og boligstiftelsen høster nå anerkjennelse for sitt arbeid gjennom den gjeve prisnominasjonen. Kommunen har de siste fem-seks årene vært gjennom et paradigmeskifte i det boligsosiale arbeidet generelt og virkemiddelbruken spesielt. Et overordnet fokus har vært å tilrettelegge for et differensiert botilbud for personer med behov for bistand på boligmarkedet.

Bolig for unge funksjonshemma i Narvik.

Helhetlig boligpolitisk fokus

Kommunen signerte i 2009 en langsiktig, forpliktende samarbeidsavtale med Husbanken. Det overordnede målet for kommunen var å ta grep om boligpolitikken med sikte på å fremskaffe differensierte og gode boliger og tjenester. Helhetlig boligpolitisk planlegging har vært fokus fra dag én. Narvik boligstiftelse har vært en sentral samarbeidspart i dette arbeidet. Gjennom systematisk arbeid over tid, med blant annet samarbeidsrutiner og gode samhandlingsarenaer, har kommunen og stiftelsen etablert «skreddersydde» botilbud. Involvering av brukere/brukerrepresentanter har vært en naturlig del av dette utviklingsarbeidet.

Prosjektfasen av det helhetlige utviklingsarbeidet ble gradvis faset ut i 2012/2013. Prosjektleder ble da ansatt som enhetsleder for areal-/byggesak i kommunen. Arbeidet videreføres nå i ordinær drift og koordineres gjennom dedikerte ressurser i rådmannens stab.

Dermed kan Narvik kommune notere seg følgende resultater:

 1. Tiltak som motvirker bostedsløshet

  Etablering av boligkontor i 2011 har vært et sentralt tiltak for å kunne tilby helhetlige tjenester, herunder tilpassende boliger. Målrettet arbeid med samordning av tjenester som forvalter boligspørsmål, i tillegg til samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer, har gitt gode resultater. Effektiv bruk av ressurser og fokus på utvikling av «mellomromskompetanse» (dvs. kompetanse på samarbeid og utviklingsarbeid i skjæringsflata mellom ulike miljø) skal sikre en bedre verdikjede for brukerne.

  I perioden fra 2009 – 2013 er antall bostedsløse i Narvik redusert fra 15 til 5.
 2. Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet

  Samarbeidet mellom Narvik kommune og Narvik boligstiftelse har gitt konkrete resultater. I perioden 2010–2013 er det kjøpt og utbedret mer enn 30 boliger for ulike målgrupper. Et tilsvarende antall omsorgsboliger ferdigstilles våren 2014. Nettopp gjennom kjøp og utbedring av til dels frittstående boliger i ordinære bomiljø ivaretas hensynet til normalisering og integrering på en forbilledlig måte. Systematisk samarbeid gjennom hele prosessen – fra behovskartlegging til boligtildeling og oppfølging - er nøkkelen til suksess.

  Kommunen har hatt en sterk økning i bruk av startlån, tilskudd og bostøtte. I perioden 2012/2013 har 15 kommunale leietakere blitt selveiere

 3. Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid

  Boligkontoret ble organisatorisk plassert i kommunens Fag- og forvaltningsenhet. I samme enhet ligger kommunens Tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester. Det tette samarbeidet mellom de som har ansvar for tildeling av boliger og tjenester har hatt avgjørende betydning. Fokus på gode rutiner, klare retningslinjer for arbeidet og forvaltningsmessige spørsmål knyttet til boligtildeling, kontraktsinngåelse og oppfølging har vært viktig.

  Helhetlig boligpolitisk planlegging har vært utgangspunktet for kommunen hele veien. Prosjektleder som koordinerer utviklingsarbeidet har bakgrunn som kommuneplanlegger.

  Samhandling med brukere har stått sentralt i arbeidet med å skaffe rett bolig og nødvendige tjenester med utgangspunkt i de ulike målgruppers behov. Strategien har vært involvering av pårørende og brukere fra oppstart av planprosessen frem til ferdig botilbud.

 4. Overføringsverdi

  Det helhetlige og koordinerte arbeidet og særlig utviklinga av samarbeidet mellom Narvik kommune og Narvik boligstiftelse har overføringsverdi til andre kommuner. Det samme gjelder kommunens fokus på helhetlig boligpolitisk planlegging og etablering av gode strukturer for boligsosialt arbeid gjennom utvikling av rutiner, samarbeidsavtaler, arenaer m.m.

  Samarbeid med høgskolemiljø, lokalt næringsliv osv. er også viktig å nevne. Representanter fra kommunen har deltatt på ulike arenaer og presentert sitt utviklingsarbeid. Det kan nevnes boligsosiale konferanser og fagdager i regionen i tillegg til årlige samfunnsplanleggingskonferanser i regi av Fylkesmann og Fylkeskommune. I tillegg har kommunen delt sin kunnskap med enkeltkommuner gjennom informasjonsmøter og avtaler om hospitering.

Boligpolitisk skolering

Sagt under Husbankens samling for parterskapskommuner i mars 2012:

«Vi har fått en mer aktiv politikk på området, og politikere har tatt eierskap til problemstillingene. Temaene ble brukt i valgkampen 2011 både i leserinnlegg og i valgprogrammer. Vi ser at problemstillingene kommer opp i utarbeidelsen av planer, som arealplaner med fokus på universell utforming og avsetting av tomter til offentlig og privat tjenesteyting. I tillegg ser vi at temaene også går igjen i utarbeidelsen av planstrategien og i kunnskapsgrunnlaget som bystyret har vedtatt. Og jeg vil tørre å påstå at politikerne i Narvik har fått en høyere kompetanse innenfor boligpolitiske temaer.» 
                                                                                       Ordfører Tore Nysæter

Lenker:
Fra leie til eie i Narvik
Får tak over hodet
Boligsosialt tiltak forskjønner Narvik
Kan juble for byens fineste hus
Har gått fra versting til forbilde
Narvik kommune - presentasjon av partnerskapskommune


Publisert av Marianne Norvik og Stina Sønvisen