Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger

Husbanken tilpasser sin praksis og vil ikke stille kvalitetskrav utover teknisk forskrift når det blir gitt grunnlån. Dette gjelder kun i tilfeller for fremskaffelse av utleieboliger hvor kommunen er eier eller har disposisjonsrett/tildelingsrett.

Mange flyktninger skal bosettes og kommunene mangler ofte de gode og egnede boligene. Det er derfor viktig å se på muligheten for å ta i bruk bolig- og bygningsmasse som allerede finnes i kommunen. Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger er særlig nyttige virkemidler i denne sammenheng, enten hver for seg eller i fellesskap. Grunnlån til utleieboliger prioriteres høyt innenfor lånerammen.
 

Få med de private aktørene

Husbanken oppfordrer kommunene til å samarbeide med private aktører for å bygge om eksisterende bolig- og bygningsmasse som ikke er i bruk, og dermed skaffe flere utleieboliger.

  • Når kommunen får avtale om 20 års tildelingsrett til boligene, kan det søkes om tilskudd til utleieboliger.  
  • Kostnader til både kjøp, oppgradering, ombygging og vedlikehold kan inngå i tilskuddsberegningen (Søknadsskjema med beregningsmodell for tilskuddsutmåling finner du her).  
  • Husbanken gir også grunnlån i disse sakene uten at det stilles særskilte kvalitetskrav utover teknisk forskrift. 

Grunnlån og tilskudd til ombygging og rehabilitering

Når kommunen planlegger å fremskaffe utleieboliger fra kommunal eiendom som i dag brukes til andre formål enn bolig, stiller Husbanken seg positiv til å ta med ombyggings- og rehabiliteringskostnader i beregning av tilskudd til utleieboliger.  Dette gjelder også når kommunen bygger om boligeiendom som ikke har vært i bruk på flere år og som ikke lenger er egnet som bolig. I tillegg har kommunen anledning til å søke Husbanken grunnlån til ombygging av annen bygningsmasse.  Det stilles da ikke krav til kvalitet utover teknisk forskrift. 

Boliger for enslige mindreårige flyktninger

Mange enslige mindreårige flyktninger trenger et midlertidig sted å bo. Til dette formålet kan kommunen nå søke om grunnlån til å bygge om uhensiktsmessig boligmasse for å fremskaffe flere mindre boenheter. I disse tilfellene stilles det ikke særskilte kvalitetskrav utover teknisk forskrift. Husbanken godtar derfor at det bygges små leiligheter under 40 kvadratmeter, forutsatt at boligene oppfyller kravene i teknisk forskrift, og at alle boligfunksjonene er innenfor denne bruksenheten.

Små boenheter kan i denne sammenhengen enten være del av et bokollektiv eller små selvstendige leiligheter. Med bokollektiv tenker vi på en boenhet hvor hver beboer har en eksklusiv bruksrett til et rom (soverom) og hvor fellesfunksjoner som bad/wc og kjøkken deles med flere. Enslige mindreårige kan også dele rom (soverom) der det anses som hensiktsmessig.