Ny strategi vil gi effekt for dem som trenger bolighjelp

Husbanken mener regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid vil stimulere til utvikling og innovasjon, og bidra til at kommunene kan gi bedre og mer effektiv hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet.

- At fem statsråder forplikter sine departementer til å jobbe mot felles mål på det boligsosiale området er en viktig anerkjennelse av boligens sentrale rolle i velferdspolitikken, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har samarbeidet om å utvikle den nye strategien.

Bedre statlig koordinering – bedre boligsosiale tjenester i kommunene
Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I den boligsosiale strategien legges det stor vekt på at de boligsosiale virkemidlene må sees i sammenheng med andre velferdspolitiske tiltak innenfor arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern.

- Å hjelpe vanskeligstilte med bolig øker mulighetene for å lykkes på andre områder betraktelig. En god bolig er en forutsetning for å lykkes på andre områder i livet, som for eksempel arbeid eller utdanning, sier Øistensen.

Husbankdirektøren peker på at all erfaring viser at svak samordning på statlig nivå gjør det vanskeligere for kommunene å drive et godt og effektivt boligsosialt arbeid. Nå skal Husbanken koordinere et samarbeid om å omsette strategien til handling. Det skal blant annet utarbeides en felles veileder for boligsosialt arbeid og årlige felles tiltaksplaner for seks statlige etater.

- Vi har allerede et godt samarbeid med disse etatene. Jeg er trygg på at vi sammen kan bistå kommunene i å levere enda bedre boligsosiale tjenester i tiden framover, sier Øistensen.

Vil bygge videre på etablert samarbeid
Rundt 50 kommuner med store boligsosiale utfordringer har inngått et langsiktig og forpliktende samarbeid med Husbanken. Formålet med samarbeidet er å støtte opp om en helhetlig og lokalt tilpasset politikk som gjør at flere får den hjelpen de trenger.

- Gjennom det tette samarbeidet vi har med disse kommunene er det allerede skapt gode arenaer for samarbeid og utvikling mellom stat og kommune. Vi har lært mye om hva kommunene trenger fra staten for å gjøre en god jobb. Ved å involvere de andre statlige etatene mer i dette samarbeidet legger vi til rette for en økt grad av utvikling og innovasjon og bedre og mer effektiv hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet, sier Øistensen.