Langsiktig og systematisk boligsosialt arbeid i Sandnes kommune

Sandnes kommune kan vise til gode organisatoriske og politiske grep, og har gode resultater på de fleste boligsosiale områdene. På bakgrunn av dette er Sandnes vinner av statens pris for boligsosialt arbeid 2016.

Les pressemelding: Sandnes kommune hedret med pris for boligsosialt arbeid

Sandnes kommune bruker de økonomiske virkemidlene effektivt. Kommunen jobber bredt for å kunne tilby gode boliger, redusere bruk av midlertidig boliger, få «rett leietaker i rett bolig» og bedre utnyttelse av den kommunale boligmassen.

Sandnes kommune har 74 820 innbyggere. Vekst i innbyggertall og økonomiske nedgangstider har preget utviklingen de siste årene. Innbyggertallet har i gjennomsnitt steget med 2,5 prosent de siste 10 årene. Oljekrisen og usikkerhet i arbeidsmarkedet danner et komplekst utfordringsbilde.

Boligmarkedet i Sandnes hadde en homogen boligstruktur, med liten variasjon av ulike boligtyper og få utleieboliger. Samtidig var næringslivet i regionen en ressurssterk og attraktiv leietaker, og en sterk konkurrent på utleiemarkedet. Innbyggerne i Sandnes opplevde et stadig mer presset boligmarked med høye utleie- og boligpriser. Sandnes kommune hadde økt etterspørsel etter kommunale utleieboliger og midlertidig botilbud. 

Sandnes kommune og Husbanken inngikk en samarbeidsavtale i 2009, selv om kommunen har jobbet systematisk med de boligsosiale utfordringene siden 2000. Husbanken har finansiert utprøving av nye metoder og støttet til nye boligsosiale tiltak. Under er resultatene fra arbeidet presentert:

  Kanalgata 
  Friske farger i kommunale boliger i Kanalgata (foto:  Svela bygg as)

Politisk og administrativ forankring av det boligsosiale arbeidet
Sandnes har tatt et strategisk grep om det boligsosiale arbeidet.  De forankrer arbeidet politisk og administrativ, ved å implementere det boligsosiale arbeidet i overordnede planer. Fire ganger i året rapporterer administrasjonen til kommunestyret på den boligsosiale handlingsplanen. Sandnes har et eget boligkontor som tar hånd om det boligsosiale arbeidet.

Kommunen fører en målrettet arealpolitikk.  Sandnes har et kommunalt tomteselskap som har utviklet en modell (Sandnesmodellen) for å øke tilgangen til byggeklare tomter, og stimulere bygging av flere rimelige boliger og et mer balansert marked. Ved alle reguleringsplaner gjennomføres det oppstartsmøte hvor en representant for det boligsosiale arbeidet er tilstede.  Boligkontoret samarbeider med det kommunale Tomteselskapet og bruker forkjøpsrett for utbygging av egne prosjekter.

 

Fra kommunal til privat bolig

Sandnes kommune jobber for å øke gjennomstrømmingen i kommunale utleieboliger og få flere etablert i eid bolig. Dette gjør de ved å bruke Husbankens virkemidler strategisk og godt. Ved bruk av startlån, tilskudd og tett oppfølging ved kjøp, har flere beboer fått egen bolig. Et godt eksempel er arbeidet for unge funksjonshemmede. 7 boliger er ferdigstilt og solgt til beboerne. I tillegg er det 9 boliger med personalbase bygd for andre funksjonshemmede.

Det private leiemarkedet er viktig for integrering av beboere i ordinære boligområder. Derfor har Sandnes gjort en innsats for å bli en attraktiv leietaker. De har utarbeidet en «fordelspakke» som blant annet garanterer husleiedekning og tett oppfølging av beboeren. Metoden har skapt et godt omdømme, skaffet en god relasjon med private utleiere og bidratt til bosetting av flyktninger og andre vanskeligstilte i ordinære boliger.

Kommunen tar imot en økt andel flyktninger og ble nominert til bosettingsprisen i 2015. De mener at det private markedet er best egnet for rask integrering. 73 flyktninger har fått private leieavtaler i 2015. Gjennom systematisk, metodisk og målrettet arbeid og «Leie til eie- metoden» får flyktninger veiledning til framtidig boligkarriere.

 

Småhus I Holbergsgata - integrert i ordinær bebyggelse  

Småhus I Holbergsgata - integrert i ordinær bebyggelse (foto: Husbanken)

Boliger for mennesker med problemer innen rus og psykiatri

Kommunens systematiske arbeid viser allerede en reduksjon av antall husstander i midlertidig bolig, fra 230 i 2014 til 186 i 2015. Ventelisten på kommunal bolig, er også redusert fra 141 til 84 i samme periode. Her presenteres noen av tiltakene:

Mestringsenheten- bedre tjenester for mennesker med rus- og psykiske utfordringer: I 2006 tok Sandes kommune i bruk BrukerPlan for å kartlegge brukere med rus og rus/ psykisk helseutfordringer i NAV og i Mestringsenheten. Fra og med 2015 kartlegger de også brukere som kun har psykiske helsevansker. Rus- og psykisk helsetjeneste ble i 2012 slått sammen til en enhet som på forslag fra brukene ble navngitt «Mestringsenheten». Navnet viser til at man ser mulighetene fremfor begrensningene. Siden sammenslåingen har man jobbet systematisk og helhetlig for å utvikle og forbedre tjenester innen psykisk helse og rus i Sandnes. «Recovery» er enhetens teorigrunnlag og hovedfokus er på brukerinvolvering og mestring. Mestringsenheten vant Kommunerusprisen 2015.

Kommune har bygget om tidligere bolig for russpasienter til en mini-institusjon for 4 personer med store oppfølgingsbehov. De har bygget 12 småhus for denne gruppen og 18 småhus er under planlegging.

Housing First: Sandnes er med i samarbeidsprosjektet med Helse Vest, Husbanken, Helse Stavanger, Helse Bergen, og Bergen kommune, om utvikling og utprøving av Housing First i Norge. De har utarbeidet en metodehåndbok i samarbeid med grunnleggeren Sam Tsemberis. 11 beboer er etablert i Housing First-prosjektet, som nå går over i ordinær drift.

Egen ungdomsveileder i NAV: som skaffer bolig og bistår med å koble relevante tiltak for de unge beboerne. Boveilederen har hjulpet 49 unge bostedsløse inn på det private leiemarkedet i 2015.

Kommunen har utarbeidet en levekårsundersøkelse som gir økt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. I tillegg holder de på å lage et kart som vil tydeliggjøre hvor de kommunale boligene er lokalisert, slik at man unngår opphopning i enkelte områder. 

Akuttboliger for brukere med oppfølngingsbehov
Akuttboliger for brukere med oppfølgingsbehov (foto: Sandnes kommune)

Brukeren i sentrum

Alle tjenester gis ut fra brukernes behov, som brukerne selv bidrar med å avdekke. Særlig Mestringssenheten og Samordningsenheten er opptatt av brukermedvirkning og tilbakemeldinger fra brukerne. Enhetene har et eget brukerforum og gjennomfører løpende dialog- og informasjonsmøter med pårørende. De har flere medarbeidere med brukererfaring i prosjektstillinger. Housing first er eksempel på en brukerstyrt metode som mestringsenheten jobber med.

Brukermedvirkning benyttes i planarbeidet. I forbindelse med revisjon av Boligsosial handlingsplan 2015-2022, har kommunen hatt møte med deltakere fra hele virkeområdet: bruker- og pårørendegrupper, frivillige organisasjoner, bolig- og byggebransjen, politikere og interne aktører.

Juryen mener at: Sandnes har arbeidet systematisk over lang tid. De har høy måloppnåelse og det kan forventes flere gode resultater framover. Sandnes kommune kan vise til gode organisatoriske og politiske grep, god metodebruk og metodeutvikling og resultater på de fleste boligsosiale områder.  Deres arbeid har stor overføringsverdi for andre kommuner.