Boligsosiale studietilbud

Husbanken har, i samarbeid med noen av landets fremste utdanningsinstitusjoner, bidratt til å kunne tilby boligsosiale studier. Har du lyst til å få mer kunnskap om boligsosialt arbeid? Her finner du studietilbudene.

Bomiljøarbeid i partnerskap

  • kurs knyttet til boligsosialt arbeid ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo

Studiet gir kunnskap om bolig og bomiljøs betydninger for velferd for den enkelte og i samfunnet som helhet. Det vektlegges strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studiet gir grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtingsprosesser, og for å synliggjøre muligheter for integrering og forebyggende arbeid i bomiljø.

Husbankens samarbeidsavtale med Diakonhjemmet har resultert i et studietilbud med temaer som er særlig relevant i sammenheng med boligsosiale utviklingsprogram og program for områdeløft. For deltagere i Husbankens kommunesatsing og program for områdeløft, og ansatte i Husbanken, tilbys halv pris på kursavgiften.

Det er ikke avklart om dette kurset holdes i 2018. Vi legger ut mer informasjon når dette er avklart.

 

Boligsosialt arbeid - Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen

  • etter- og videreutdanning ved Universitet i Agder, Kristiansand

Målgruppen for kurset er ansatte innen velferdsfeltet, både i offentlig sektor og i brukerorganisasjoner. Kurset tilbys i samarbeid med Husbanken og Praxis-Sør.

 

På kurset skal du arbeide med eget utviklingsprosjekt alene eller i gruppe, og du velger selv tema fra egen praksis ved arbeidsplassen din.

 

Utviklingsarbeidet konsentrerer seg om boligsosiale utfordringer, med vekt på boligens og hjemmets betydning for enkeltmennesket. Beboermedvirkning, tjenesteutvikling, planlegging og etablering av ulike typer utviklingsarbeid står sentralt i kurset.

 

Andre sentrale tema er fagutvikling, praktikerforskning, aksjonsforskning og hvordan du innhenter erfaringer på en systematisk måte. Videre fokuseres det på læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for din praksis. Det er en fordel om flere fra samme arbeidsplass deltar samtidig.

 

Kurset starter høsten 2017, er et deltidsstudium og varer i ett år.

 

Mer informasjon om Boligsosialt arbeid - Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen