Koordinert bruk av virkemidlene kan gi gevinst

En koordinert og effektiv utnyttelse av de økonomiske virkemidlene i Husbanken kan spare kommunen for utgifter og bidra til starten på en boligkarriere for den enkelte.

Husbankens statlige virkemidler kan redusere kommunens sosialbudsjett. 

Samlet kunnskap
En samlet utnyttelse av virkemidlene har positive kombinasjonseffekter dersom  kommunen kjenner til både de personrettede og de prosjektrettede virkemidlene. Husbanken har flere regneeksempler som illustrerer dette. Det er også utarbeidet en kalkulator som tar hensyn til alle kostnader ved bygging og som er til hjelp i beregning av hvor mye tilskudd det kan søkes om. Se verktøy på høyre side.

Sikrer leien
Bostøtten ble utvidet i 2009 og ytterligere utvidet høsten 2010. Hovedregel er at alle har rett til bostøtte dersom de har lave inntekter og høye boutgifter. Det er ingen krav til trygdeytelser, husbankfinansiert bolig, leie- eller eieforhold. For kommunene innebærer den utvidete bostøtten en sikkerhet for at husleien blir betalt. For den enkelte har den utvidete ordningen ført til en mer selvhjulpen økonomi ved at boutgiftene nå i større grad blir dekket av bostøtten, og ikke av sosialhjelp som ofte var tilfelle tidligere. Se rapporten Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA 2010

Gjennomstrømning i kommunal boligmasse
Kommunene har anledning til å fravike 20 prosentsregelen ved startlånfinansiering av bolig. En fleksibel utnyttelse av startlån ved fullfinansiering, delfinansiering med 2. prioritet, som refinansiering av annen type gjeld,  i kombinasjon med bostøtte og andre trygdeytelser, kan gi husstanden en ny start og på sikt spare sosialbudsjettet i kommunen.