Husbankens kommuneprogram 2016-2020

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og spesielt for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet.

Det er et mål for Husbanken at kommuner med like behov skal få et likt og forutsigbart tilbud, og at de skal møte samme krav fra Husbanken uavhengig av regiontilhørighet.
Kommuneprogrammet består av flere deler: et grunntilbud til alle kommuner og to delprogrammer; storbyprogrammet og by- og tettstedsprogrammet.

Grunntilbudet til alle landets kommuner omfatter tilgang til Husbankens økonomiske virkemidler, veiledning på veiviseren.no og husbanken.no, deltakelse på en årlig regional læringsarena, deltakelse på en nasjonal konferanse, digitale kurs og opplæring i bostøtte og startlån, møter med Husbanken, enkel standardisert analyse som viser utfordringer i kommunen, på forespørsel.

Programkommuner

Kommuner i de to delprogrammene By- og tettstedsprogrammet og storbyprogrammet får:  prioritet på Husbankens økonomiske virkemidler, råd og veiledning fra fast kommunekontakt i Husbanken, en analyse over utfordringer i kommunen, minimum to årlige møter med Husbanken på operativt nivå, minimum ett årlig møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen (årsmøte), minimum én årlig samling for kontaktpersoner og programledere i regionen, deltagelse i regionale temabaserte nettverk og tilbud om deltagelse i  nasjonale og/eller internasjonale temanettverk.

By- og tettstedsprogrammet består av 70 kommuner.
Storbyprogrammet består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen kommune. Kommunene i storbyprogrammet har tilbud om å delta i storbynettverket med halvårlige samlinger og arbeidsmøter. Her foregår erfaringsutveksling, kompetanseheving og et felles utviklingsarbeid. Strategien Bolig for velferd legger vekt på en særskilt innsats i Oslo, som blir fulgt opp gjennom storbyprogrammet.

Den nye programbeskrivelsen konkretiserer tilbudet til kommunene og Husbankens organisering av samarbeidet med kommunene og de andre velferdsaktørene. 

Les mer på veiviseren.no