Kirkens Bymisjon Oslo og Husbanken inngår samarbeidsavtale for perioden 2014-2019.

Med dette vil de jobbe for å utvikle tilbud og metoder som gjør at kommunene i større grad kan tilby varige boligløsninger og at bostedsløshet forebygges og bekjempes.

Arbeidet skal i hovedsak rettes mot brukernes behov for etablering i bolig, helhetlige tjenester knyttet til tiltak innen helse, bolig, økonomi og sosial fungering.  Ved å utvikle modeller for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommuner og statlige velferdsaktører skal de fremme og forbedre arbeidet for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet.

Guri Bergo, regiondirektør Husbanken og Johannes Heggland, konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon signerer avtalen

Læringsagenter

Kirkens bymisjon skal være læringsagenter for andre aktører ved å bidra til erfaringsutveksling og faglig utvikling på bakgrunn av samarbeid og erfaringer de gjør i arbeidet ut mot kommuner og andre. De skal også bidra til kompetanseheving i bruk av frivillighet i boligsosialt arbeid.
– Kirkens Bymisjon tenker annerledes, og kommer opp med nye og helhetlige løsninger som viser seg å være gode. De har spesielt gode resultater med å bosette mennesker med komplekse og store utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. De ser hele mennesket og den enkeltes behov og finner helhetlige løsninger ut fra dette. Dette er en kompetanse og en tilnærming til arbeidet som Husbanken ønsker å lære av og benytte mer av, sier assisterende regiondirektør Karin Lindgård.

Samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Husbanken 2014-2019 

ByBo Kirkens Bymisjon vant Statens pris for boligsosialt arbeid 2014 for sitt gode arbeid både når det gjelder måten de samarbeider med offentlige etater på, utvikling av botilbud og med å dele kunnskap med andre.