Søker distriktskommuner til innsats for flere aldersvennlige boliger

Husbanken og Distriktssenteret inviterer distriktskommuner til å delta i et læringsnettverk, for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger og bomiljø. Andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, og vil særlig treffe de mindre kommunene.

Flere stortingsmeldinger og forskningsrapporter peker på at dagens boligmasse er lite tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Flere eldre vil øke behovet for tilgjengelige boligløsninger både med hensyn til funksjonalitet og lokalisering. 

– Distriktskommunene har såkalte "tynne boligmarkeder". De har liten omsetningsaktivitet, lite boligbygging og et ensidig boligtilbud. I tillegg viser prognoser at disse kommunene vil få færre personer i arbeidsdyktig alder. Derfor er det ekstra viktig at også boligmassen i distriktene gjør det mulig at flere eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, sier Per Olaf Skogshagen, direktør for Kommune og marked i Husbanken. 

Inviterer distriktskommuner til å delta i læringsnettverk

Formålet med læringsnettverket er at kommunene skal dele erfaringer og finne nye løsninger i perioden 2020 -2022. Distriktskommuner som har utfordringer og ambisjoner om å finne løsninger, oppfordres til å delta.

– I tillegg skal nettverket gi innspill til utvikling av virkemidler og identifisere barrierer for bygging av aldersvennlige boliger i distriktene, og ikke minst realisere konkrete prosjekter, sier Skogshagen.  

Husbanken og Distriktssenteret vil gjerne ha kontakt med kommuner som  

  • er distriktskommune i sentralitetsklasse 5 og 6
  • vil få sterk vekst i antallet eldre
  • har liten nybygging og lav eiendomsverdi på boliger
  • har få boliger som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne
  • har politisk vilje og motivasjon til å delta i nettverket
  • har bevissthet rundt problemstillingen og som gjerne er i startgropa med arbeid på området

Er din kommune en aktuell deltaker læringsnettverket?

Send en søknad til post@husbanken.no
Kontaktperson: Birger Jensen ved Husbanken Midt-Norge
Tlf: 73 89 23 37