Internasjonale fagmiljøer

Dette er en oversikt over de mest sentrale organisasjonene og etatene norske myndigheter samarbeider med om boligsosialt arbeid.

Cechodas Housing Europe
CECODHAS er en paraplyorganisasjon for foreninger fra hele Europa med det til felles at de driver med sosial boligbygging. 45 regionale og nasjonale sammenslutninger er medlemmer av organisasjonen. Dette utgjør mer en 39.000 offentlige, frivillige og boligsosiale samvirker i 19 land. Norge er et assosiert medlem av organisasjonen.

FEANTSA 
FEANTSA, (the European Federation of National Organisations Working with the Homeless) Feantsa er en ikke-statlig paraplyorganisasjon med foreninger som jobber med bostedsløshet i Europa. Det er det eneste store europeiske nettverket som kun jobber med problematikken rundt hjemløshet på et europeisk nivå.
På Feantsas nettsider finner du blant annet informasjon om:

  • Hva andre land gjør i arbeidet med bostedsløse
  • Systemer for å telle bostedsløse
  • Definisjon av bostedsløse
  • Verktøy på hvordan man kan arbeide med bostedsløse
  • Ulike nasjonale strategier i arbeidet med bostedsløse
  • Erfaringsutveksling fra andre land
  • Forskning
  • Informasjon om ulike typer konferanser og møteplasser

Nettside

Habitact
Habitact er stiftet under FEANTSA og er en forening av europeiske kommuner. FEANTSA samarbeider tett med EU og har observatørstatus i EU-parlamentet. Særlig de satsingskommunene som er involvert i Husbankens programarbeid vil ha nytte av et samarbeid. Husbanken har støttet FEANTSAs nettverk for kommuner med 10 000 euro i kompetansetilskudd. Hittil har kun Bærum kommune meldt seg, og er med i Habitact.
Nettside

Habitat-Norge
Habitat Norge er en norsk ikke-statlig organisasjon som jobber med global bosettingsproblematikk. Organisasjonen ble grunnlagt for å sette bosettingsspørsmål på den norske politiske agendaen. Habitat-Norge er medlem av Habitat International sammenslutningen. Aktivitetene består hovedsakelig av å arrangere foredrag og seminar, noen ganger i samarbeid med andre aktører.
Nettside

FNs spesialekspert på bosetting (United Nation’s Special Rapporteur on adequate housing). 
Dette er en uavhengig ekspert som er oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd. Jobben er å rapportere om spesielle forhold i et enkeltland eller å se på spesifikke problemstillinger i forhold til menneskerettighetene. Vervet er underlagt FN. En uavhengig ekspert er opptatt av at alle skal ha en egnet bolig for å kunne sikre en normal levestandard og hindre diskriminering.
Nettside

CEMR (Council of European Municipalities and Regions)
Dette er nå den største organisasjonen for lokale og regionale myndigheter i Europa, og medlemmene består av mer enn 50 nasjonale sammenslutninger av byer, kommuner og regioner fra 38 land, deriblant Norge. Til sammen er rundt 100.000 lokale og regionale myndigheter representert.
Nettside

IUT (International Union of Tenants)
Den internasjonale leieboerforeningen IUT er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for leietakeres rettigheter. IUT består nå av 58 medlemsorganisasjoner i 45 land, deriblant Norge.
Nettside

Boverket
Sveriges nasjonale myndighet for samfunnsplanlegging, stedsutvikling, bygging, forvaltning og boligspørsmål. Administrerer låne- og tilskuddsordninger i boligsektoren.
Nettside

Socialstyrelsen
Den svenske Socialstyrelsen jobber for å verne helse og velferdstjenester og at alle har lik tilgang på god pleie og omsorg. De har ansvar for bostedsløshetssatsingen i Sverige og er ansvarlig for den nasjonale strategien.
Nettside

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
SFI er det største danske forskningsmiljøet på velferdsområdet, og samarbeider tett med de sterkeste faglige miljøer ved de forskjellige universitetene.
Nettside

Socialministeriet - Danmark
Det danske Socialministeriet arbeider for å sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidsriktig desentralisert offentlig sektor. Målet er å styrke den enkeltes muligheter for livsutfoldelse og for å kunne delta i og bidra til samfunnet.
Nettside

Pathways to housing PA
Tankegangen bak «Housing first» er at bostedsløse får et sted å bo, så gir de oppfølging i boligen. «Housing first» er ikke bare bolig, men bolig med et oppfølgings/behandlingsprogram. Programmet handler først og fremst om mennesker. I programmet settes den bostedsløse i sentrum og bestemmer selv hvilke tjenester de ønsker. «Housing first» er opprinnelig et amerikansk prosjekt fra tidlig nittitall. Tankegangen hviler på fundamentet om at bolig er en menneskerett.
Nettside

European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
EUs generaldirektør for sysselsetting, sosialsaker og likestilling arbeider med å skape flere og bedre jobber, et inkluderende fellesskap og at alle skal ha like rettigheter. EUs jobb- og sosialpolitikk sørger for å bidra til praktiske løsninger for EU borgere for eksempel når det gjelder å finne en jobb, å flytte til et annet land eller omskolering osv. Sammen med enkeltland, partnere, sivilsamfunnet og andre parter tar generaldirektøren opp problemstillinger i forhold til globalisering, eldrebølgen i europa og samfunnsendringer.
Nettside

HUD (U.S.Department of Housing and Urban Development) 
HUDs mål er å skape sterke, vitale og inkluderende nærmiljøer med boliger som alle har råd til. HUD arbeider med å styrke boligmarkedet for å forbedre økonomien og samtidig beskytte forbrukerne. Samtidig arbeides det med å avhjelpe behovet for rimelige utleieboliger og i forhold til det boligsosiale aspektet. Det oppmuntres også til å skape bærekraftige lokalmiljøer der ingen blir diskriminert og å endre måten HUD gjør forretning på. . I sommer lanserte HUD en Føderal strategisk plan for å forebygge og bekjempe bostedsløshet ved navnet Opening Doors.
Nettside