Hva er en eldrebolig?

Frokostmøtet «Morgendagens eldreboliger – med spa eller stokk?» hadde som formål å drøfte de eldre sin boligsituasjon, og utfordringer med den kommende eldrebølgen.

Stereotypier av «den eldre»

Våre tanker om konsekvensen av eldrebølgen er preget av stereotypier av hvem den eldre er, og hva eldre ønsker og har behov for. Det offentlige må være lydhør overfor de eldre selv for at botilbudene skal falle i god jord. Samtidig er det behov for nytenkning og innovasjon fordi den norske velferdsstaten tøyer egne grenser. Kan offentlig og privat sektor utfylle hverandre mer enn de gjør i dag? Må privatpersoner ta mer ansvar selv for å tilrettelegge for en god bosituasjon på sine eldre dager?


  1. Sølvi Marie Risøy. Foto: Husbanken

  2. Pål Huun Monsen. Foto: Husbanken

Sølvi Marie Risøy presenterte utfordringene Bergen kommune står overfor i møte med den kommende eldrebølgen. Hun fremhever at det å sørge for egnede boliger for eldre er et felles prosjekt. Med en radikal økning av antall eldre trenger vi å tenke stort. Men det har vi gjort før, som i gjenoppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig.

Fagansvarlig Pål Huun Monsen fra Eiendomsmegler Vest møter mange eldre på vei ut eneboligdøra. Han oppfatter at eldre ønsker å være selvstendig og bo hjemme lengst mulig. De har generelt god økonomi, de lever lengre og har mange krav til hvordan de ønsker å bo. Samtidig er det viktig for de eldre å bo i nærheten av butikker, friluftsområde og offentlig kommunikasjon, sier Huun Monsen.

Sykehjem, ikke aldershjem

På tross av sterk innsats med å bygge flere boliger til eldre, er det faktisk færre sykehjems- og aldershjemsplasser samlet i kommunen i 2014 enn det var i 1997. Dette er fordi Bergen kommune skal avvikle aldershjem som heldøgns boform for eldre med gjennomføring innen utgangen av 2018. Rundt 390 plasser til eldre er planlagt frem til og med 2020, men på grunn av aldershjemsaken vil det allikevel kunne føre til et minus på botilbud for eldre. Tilrettelegging ved bruk av velferdsteknologi, i kombinasjon med modeller for hverdagsrehabilitering, er derfor et viktig tiltak i Bergen kommune for å bidra til at eldre kan bo hjemme mye lenger i fremtiden enn de gjør i dag.

Bomiljø i fokus

Huun Monsen presenterte erfaringer fra Selvaags plussboliger på Nesttunvannet terrasse. Dette er et nybygg med selvvalgte boliger, hvor beboerne betaler en serviceavgift i tillegg til fellesutgifter. Serviceavgiften dekker bl.a. resepsjon, trimrom, fellesområder og PC-rom, og er blitt svært godt mottatt av de fleste nyinnflyttede. Han presiserer at det sosiale aspektet har svært stor betydning for hvordan de eldre ønsker å bo.