Husbanken og Oslo kommune fornyer samarbeidsavtalen og fortsetter den boligsosiale innsatsen

Byrådsleder Stian Berger Røsland og administrerende direktør Bård Øistensen undertegnet 19. mai en fornyet samarbeidsavtale mellom Husbanken og Oslo kommune.

Avtalen har varighet til juni 2018 og viser hvordan den omfattende satsingen på Tøyen og eventuelt nye områdesatsinger også skal understøtte den helhetlige måloppnåelsen.

 Administrerende direktør Bård Øistensen og byrådsleder Stian Berger Røsland. Foto: Husbanken

Samarbeidsavtalen bekrefter at partene fortsatt ønsker å jobbe med en helhetlig tilnærming mot boligsosiale utfordringer i kommunen.

Tre hovedmål i samarbeidsavtalen

  1. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo skal ha egnede boliger.
  2. Nærmiljøkvaliteter og sosial bærekraft skal styrkes i de mest levekårsutsatte områdene.
  3. Demografiske endringer skal møtes gjennom målrettet og effektiv bruk av økonomiske virkemidler og samarbeid om utvikling av nye virkemidler.

En vesentlig del av det løpende samarbeidet mellom Oslo kommune og Husbanken skjer i dag gjennom Boligsosialt utviklingsprogram og Groruddalsatsingen/Områdeløft. Begge programsatsingene er bredt anlagte og innrettet mot målene i samarbeidsavtalen. Satsingen på Tøyen og eventuelt nye områdesatsinger skal også understøtte den helhetlige måloppnåelsen.

Boligsosial innovasjon

Oslo kommune jobber målrettet med utvikling av tiltak og tjenester. Dette forutsetter at lokale utfordringer i bydelene løftes opp på strategisk beslutningsnivå. Oslo skal i løpet av 2015 utvikle et nytt program som skal dreie seg om boligsosial innovasjon. Dette skal være ideer, omgjort til praktiske arbeidsmåter som er nye i den konteksten de forekommer. Hensikten er å få fram bedre løsninger og mestringsstrategier.