Samhandling mellom pasient, kommune og spesialisthelsetjeneste

Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) er en døgnavdeling ved DPS Vinderen. I prosjektet «Min bolig – mitt hjem», ønsker de å utvikle en koordinatorrolle som med utgangspunkt i individuell plan ivaretar samhandlingen mellom pasienten og hjelpeapparatet.

Avdelingen har samarbeid med Kirkens Bymisjon og tre bydeler i Oslo kommune. Prosjektet er treårig skal avsluttes høsten 2011.

Hensikten er å utvikle gode samarbeidsmodeller og tilrettelagt metodikk, der pasienten, kommunen og spesialisthelsetjenesten er involvert. Utgangspunktet skal være individuell plan og ansvarsgruppe rundt hver enkelt. Prosjektet skal bidra med å kartlegge utfordringene rundt å skaffe egen bolig for disse ulike gruppene.

Metodikken i prosjektet
• Prosjektet har som mål å bidra til å bosette og/eller følge opp i egen varig bolig til sammen 12 personer i løpet av prosjektperioden. Det kan til enhver tid maksimalt være 5 personer aktivt inne i prosjektet.
• Utvikle samarbeidsrelasjoner til bydelene slik at pasientene får kjennskap til og hjelp til å benytte seg av de økonomiske virkemidlene som er aktuelle i forhold til etablering i egen bolig.
• Utprøve ulike boformer knyttet til varig bolig, f.eks. bofellesskap, eiet bolig, kommunal bolig og privat leiet bolig.
• Utvikle gode samarbeidsmodeller og tilrettelagt metodikk for oppfølging i varig bolig der pasienten, bydelene og spesialisthelsetjenesten er involvert.
• Øke kunnskapen om kritiske faktorer ved etablering i varig bolig.
• Utvikle kunnskap om hvordan forebygge langtidshospitalisering gjennom systematisk bruk av korttidstilbud, polikliniske tilbud og forsterkede oppfølgingstjenester.
• Formidle erfaringer gjennom foredrag, seminarer og artikler.

Evaluering
Det skal foretas en evaluering etter at prosjektet er avsluttet. Evalueringsmetoder vil være fokusgruppeintervjuer, intervjuer og kasusstudier. I tillegg vil det bli skrevet en sluttrapport om de sentrale erfaringene. Det legges også opp til en metodebeskrivelse og grundig dokumentasjon av prosjektet.

Les  prosjektetplanen her «Min bolig – mitt hjem»,