Boligskolemetodikk

Boligskolen på frivillighetssentralen SAFIR i Oslo arrangerer gratis kurs for personer som ønsker hjelp til å mestre praktiske og sosiale utfordringer knyttet til det å bo. Her holdes det kurs i alt fra økonomistyring til matlaging.

«Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på». Basert på denne erkjennelsen legger Boligskolen vekt på å gi kursdeltakerne mulighet til å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Dette gjelder for eksempel  hvordan takle isolasjon og ensomhet. Poenget er å gi kursdeltagerne informasjon som de føler de trenger. Siden oppstarten i 2005 har det vært ansatt en prosjektleder i hundre prosent stilling ved boligskolen. I tillegg er det en boligskolegruppe bestående av fire til fem personer med ruserfaring som bistår Safir jevnlig. Disse har selv erfaring med boligsosiale problemstillinger.

Får prøvd seg
Medlemmene i denne gruppen endres fra semester til semester. Slik får flest mulig prøve seg i å planlegge kurs og bidra med sine ulike erfaringer. Det betyr også at innholdet på kursene ikke nødvendigvis er helt likt fra gang til gang. Boligskolen legger også vekt på å formidle informasjon om boligsosiale tilbud og andre sosiale tjenester som deltakerne kan ha nytte av.

Arranger besøk
I tillegg til å holde kurs i egne lokaler, arrangerer Boligskolen besøk hos ulike hjelpeinstanser. Boligskolen benytter dessuten forumteater, der deltakerne gjennom improvisasjon kan prøve ut nye måter å handle på i vanskelige situasjoner i livet. Forumteateret er kjent som de undertryktes teater. Meningen er å snu historien til noe positivt ved at publikum kommer med forslag til løsninger. De gode erfaringene fra Boligskolen har inspirert andre til å tenke nytt i det boligsosiale arbeidet. Flere kommuner og organisasjoner har tatt initiativ til å etablere boligskolelignende tiltak. 

Viktig å lykkes:

  • involvere personer med erfaring fra sårbare bo- og livssituasjoner i planlegging og gjennomføring av kurs
  • tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne
  • skape et trygt og godt fellesskap med andre i samme livssituasjon
  • høre på brukernes erfaringer av barrierer mot å få tilgang til tjenester
  • dele ideer for å overvinne barrierene
  • få en bedre forståelse av om tjenesten møter brukernes behov
  • gjøre tjenestene konsekvente