Rapport om samhandling i Buskerud

Sykehuset Buskerud har i en rapport kartlagt samhandlingen mellom kommunen og psykiatrisk klinikk vedrørende pasienters boligforhold. Erfaringene fra prosjektet viser at spesialisthelsetjenesten bør ta tidligere kontakt med kommunene enn de gjør i dag.

pdf Les rapporten fra prosjektet her

Prosjektets hovedmål var å kartlegge samhandlingen mellom kommunene og psykiatrisk klinikk, herunder Avdeling for rus og psykiatri, Distriktspsykiatrisk senter og Psykiatrisk avdeling, knyttet til pasientenes boligforhold. Prosjektet viser til konkrete forbedringsområder når det gjelder samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektets erfaringer og anbefalinger

  • Spesialisthelsetjenesten kan bli flinkere til å ta tidligere kontakt med kommunen for å redusere problemer knyttet til utskriving av pasientene
  • Kommunene ønsker bedre informasjon slik at de får mulighet til å planlegge utskrivelse bedre. Dette for å forhindre forsinkelse i det kommunale systemet og unngå forlengelse av sykehusoppholdet.
  • Utskrivelser bør skje i begynnelsen av uken. Hvorfor?
  • Anbefaler at spesialisthelsetjenesten og kommunene får en mer åpen kommunikasjon og en bedre felles forståelse av hverandres situasjon. Hospitering kan være et nyttig verktøy.
  • Prioritere å bruke tid på gjentatte drøftningsrunder rundt pasienter med omfattende og sammensatte hjelpebehov for å få til de gode (individuelle?) løsningene.
  • Enheten som jobber med Legemiddelassistert rehabilitering blir trukket frem som et positivt eksempel på samhandling ute i kommunene. Dette fordi de møter pasienten på hjemmebane, er ute og møter kommunene, har møter i mindre forum med få aktører og sammen med personer som kan ta beslutninger.