Fra kommunal leietaker til boligeier

Ustabil inntekt og grunnleggende kunnskap om boligmarkedet, er de største utfordringene kommunale leietakere har når de skal kjøpe bolig. I utviklingsprosjektet «Fra kommunal til privat bolig – del 2», har Trondheim kommune sett på hindringer kommunale leietakere møter når de skal kjøpe bolig.

Prosjektleder Maria Kenza Hlimi har i utviklingsprosjektet «Fra kommunal til privat bolig – del 2», sett på hvilke begrensinger og hindringer kommunale leietakere møter når de ønsker å flytte fra kommunal bolig.   

Maria Kenza Hlimi jobber på Helse- og velferdskontoret i Midtbyen, Trondheim kommune.

Trondheim kommune startet prosjektet «Fra kommunal til privat bolig» i 2009, hvor målet var å skape økt rullering i de kommunale utleieboligene. Potensielle leietakere ble tilbudt å kjøpe borettslagsleiligheten de leide av kommunen, eller bolig i det private markedet.

 

Ustabil inntekt og et ukjent boligmarked

En stabil og varig inntekt må på plass for å kunne betjene et lån. Hlimi erfarer at det å informere leietaker om mulighetene til å eie egen bolig, gjør at mange blir motiverte til å få dette på plass.

- Da legger vi grunnlag for at noe kan skje i framtiden og folk får kunnskap de kan benytte seg av på et senere tidspunkt, sier Hlimi.

Hlimi erfarer at grunnleggende kunnskap om boligmarkedet er også et hinder, spesielt for flyktninger. De vet ikke hvordan det norske boligmarkedet fungerer. Det å finne bolig, være med på budrunder, lese kontrakter, gjennomgang av prospekter etc. er for mange et ukjent terreng.

- De vet ikke hvordan de skal formidle egne behov til meglere eller hva de bør spørre om, sier Hlimi.

Vanskelig å få lån i privat bank

Mange kommunale leietakere med minoritets-etnisk bakgrunn som har skaffet seg varig inntekt og har det meste på stell, sliter med å få lån i privat bank.

-De har ingen historie med de private bankene, så de blir vurdert som en potensiell større risiko. Dette resulterer i dårligere vilkår, i tillegg har nesten ingen klart å opparbeide seg egenkapital som de fleste private bankene krever, sier Hlimi.

Derfor blir de fleste lånene fullfinansiert med startlån.

Kjøp av kommunen eller privat

Trondheim kommune har tilbudt mange leietakere om å kjøpe borettslagsleiligheten de bor i. Det forenkler prosessen betydelig da de slipper å forholde seg til meglere og budrunder. Siden målgruppa er utvidet til å gjelde alle kommunale leietakere, er det flere som kjøper privat.

- Siden 2009 har 201 leietakere kjøpt egen bolig, hvorav 60 har kjøpt privat. I 2014 kjøpte halvparten bolig privat, sier Hlimi.

De som flytter inn i borettslags leiligheter får informasjon allerede ved kontraktsignering om muligheter for kjøp av boligen. De som er motiverte kan ta kontakt med Hlimi når som helst i løpet av botiden. Seks måneder før kontrakten løper ut, får leietaker et informasjonsbrev om mulighetene til å søke om finansiering og kjøp av boligen. Dette varselbrevet gjelder alle som bor i kommunal bolig, ikke bare borettslagene. Leietakerne kan få boligveiledning i hele botiden.

Individuelle tilpasninger og ulike behov

Kommunen har ingen standard mal på hvordan de bistår leietakere som har potensiale og ønske om å kjøpe egen bolig, fordi behovene er så ulike.

Kommunen bistår alt i fra møter med banken, er med på visning, sitter sammen med dem i budrunder, hjelper med kontakten med flyttetjenester, kontraktskrivning med megler, gjennomgang av prospekter og det å identifisere gode kjøpsobjekter.

Boligkjøperskolen

Trondheim kommune har opprettet en boligkjøperskole for de som er med i introduksjonsprogrammet. Det består mye av dialog og refleksjon rundt boligkunnskapen deres. De prøver å bygge på de erfaringene de allerede har, både fra hjemlandet og fra Norge. Hva er likt og hva er forskjellig?

De går gjennom ulike typer boformer, forsikringer, finansieringsformer, hvordan det er å bo sammen og forventninger i forhold til sin egen boligkarriere osv.

- Jeg tror det er viktig å gi mye boligkunnskap til en stor mengde folk fordi det er vanskelig å identifisere hvem som om 5 år vil kunne kjøpe seg bolig. Vi må hjelpe dem som er i stand til det i dag, og gi en basis boligkompetanse til vanskeligstilte som legger grunnlag til et senere boligkjøp, sier Hlimi.

Resultatene fra prosjektet er implementert i ordinær drift i kommunen.

av Merethe Bentzen