Bolig på nett

Nettstedet "Bolig på nett" er utviklet spesielt med tanke på personer som jobber i kriminalomsorgen, men også pårørende og kommuneansatte som skal hjelpe mennesker med å skaffe og beholde en bolig.

Gå til www.boligpanett.no

 

Et av hovedmålene med nettstedet er å bedre kontaktbetjentenes mulighet for å jobbe boligsosialt inne i fengslene. For noen innsatte er det en utfordring å beholde boligen under soningen, for andre å framskaffe bolig etter løslatelsen.

Med midler fra Husbankens kompetansetilskudd har Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) utviklet et nettsted om boligsosialt arbeid innenfor kriminalomsorgen. Tiltaket er et ledd i regjeringens strategi for at alle skal ha tilbud om en varig bolig etter løslatelse.