FINN hjerterom, og boliger med god kvalitet til bosetting av flyktninger

Mange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok.

Økt bruk av det private utleiemarkedet vil være viktig for å sikre raskere bosetting i kommunene. På FINN hjerterom kan kommuner og flyktninger selv finne boliger.

Mange utleiere er allerede positive til å leie ut til flyktninger, mens andre ønsker mer informasjon om hva det innebærer. Røde Kors og FINN har sammen utviklet tjenesten som viser informasjon om hvilke utleiere som har krysset av for at de ønsker å leie ut til flyktninger. Gjennom å ha annonsen på FINN hjerterom, er man åpen for å leie ut til mennesker som har flyktet fra sitt hjemland og som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. På denne måten vil prosessen med å finne bolig til flyktningene bli enklere for kommunene, og vil hjelpe de flyktningene som selv ser etter en bolig. Det er kommunen som tar endelig avgjørelse på hvordan flyktninger skal bosettes.

Bakgrunn:

  • I en undersøkelse som KS har gjort oppgir nesten 80 prosent av flyktningkonsulentene i kommunene at de opplever det som utfordrende å finne egnede boliger til flyktninger de har vedtatt å bosette.
  • FINN.no utførte i november en spørreundersøkelse blant annonsører på FINN.no, med spørsmål om utleiere vil være interessert i å leie ut boligen til flyktninger. Mange var positive, men en stor gruppe svarte også at de ønsket mer informasjon før de kunne si ja. Korrekt og balansert informasjon til gruppen som ønsker mer informasjon er derfor viktig.