Hjelpemidler kommunene kan bruke for å framskaffe flere private utleieboliger

Lar kommunene gode mulighet gå fra seg? En undersøkelse blant et lite utvalg kommuner viser at fåtallet benytter seg av de juridiske virkemidlene de har til rådighet for å få tilgang til flere utleieboliger.

Advokatfirma Bing Hodneland har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en oversikt over juridiske virkemidler som et hjelpemiddel for kommuner som har behov for å skaffe til veie flere utleieboliger.

Dokumentet gjennomgår og beskriver de ulike virkemidlene. Der det er hensiktsmessig er det inntatt praktiske eksempler som illustrerer hvordan de juridiske virkemidlene kan benyttes.
 
Dokumentet omtaler       

  • klausuleringer 
  •  
  • utbyggingsavtaler 
  • offentlig-privat samarbeid (OPS)
  • kommunale garantier 
  • fritak for eller redusert kommunal eiendomsskatt
  • Husbankens virkemidler
  • at det er enklere å leie ut del av egen bolig

Her kan du laste ned dokumentet «Veileder- juridiske virkemidler- kommunen kan benytte for å fremme privat boligutleie» i pdf-format