En helhetlig områderettet innsats

Med levekårsutsatte områder menes områder der store deler av befolkningen scorer under gjennomsnittet på en rekke levekårsvariabler. 

Med levekårsutsatte områder menes områder der store deler av befolkningen scorer under gjennomsnittet på en rekke levekårsvariabler. Det kan handle om at lokalbefolkningen har lavere inntekt, lavere utdannelse, færre sysselsatte og at flere lever under fattigdomsgrensen enn i andre områder. Det kan også være at det er flere unge som dropper ut av skolen.

Det benyttes både sosiale, kulturelle og fysiske virkemidler. Kunnskapen som inngår i områdeløftene, og som danner grunnlag for hvilke tiltak som skal iverksettes, kombinerer «harde fakta» om fysiske forhold og levekår i befolkningen, med kvalitativ kunnskap om lokalsamfunnets opplevelser, behov og ønsker.

Hovedmålet for områdesatsinger er å styrke nærmiljøkvaliteter og skape inkluderende lokalsamfunn som fremmer aktiv samfunnsdeltakelse for alle.
I begrepet nærmiljøkvaliteter ligger det at kvaliteter som har betydning for nærmiljøet oppleves som trygt, godt og inkluderende, og rommer både fysiske og sosiale forhold. Områdesatsing kan bidra til at beboere får økt livskvalitet.

Mer informasjon om "Områdesatsing i etablerte boområder"på Veiviser Bolig for velferd.