«Jeg er så glad - nesten litt redd…»

Firebarnsmoren fikk i juni 2014 hjelp av NAV Kristiansund og kommunen til å kjøpe egen bolig. Prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» var den utløsende faktoren til at drømmen ble realisert.

Kvinnen er alenemor til fire barn, og har fått mulighet til å kjøpe bolig med hjelp fra Kristiansund kommune. Hun bodde tidligere i 10 år i kommunal bolig, men familien måtte flytte fordi boligen var for liten med bare to soverom. De siste tre årene har hun leid privat i ett bygg med fem andre leiligheter. Bosituasjonen der var svært vanskelig, med mye fyll, bråk og narkotikamisbruk fra naboene. Politiet ble kontaktet flere ganger, uten at situasjonen ble noe bedre.

– Vi torde ikke åpne døren for noen, og ungene kunne aldri ta med seg venner hjem, sier kvinnen, som ønsker å være anonym i denne artikkelen.

Egen bolig – det kan ikke beskrives hvor lykkelig jeg er

Nå har familien kjøpt hus i et barnevennlig boområde i nærheten av skole, fritidstilbud, jobb og venner. De skal flytte inn i sommerferien, og alle får vært sitt soverom.

– Jeg har hatt lyst til å bo der helt siden jeg kom til Norge. Det kan ikke beskrives, hvor lykkelig jeg er. Det er første gang jeg har det så bra, jeg blir nesten litt redd, sier firebarnsmoren.

Illustrasjon fra www.colourbox.com

Boligen er finansiert med lån i privat bank, kombinert med startlån og tilskudd til etablering som egenkapital.
-Jeg er endelig hjemme, sier aleneforsørgeren.

Drømmen ble realisert gjennom prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier»

NAV Kristiansund hadde fra 2009-2011 et barnefattigdomsprosjekt som jobbet med barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntekt. Et viktig funn i prosjektet var at mange barnefamilier i kommunale utleieboliger hadde dårlige boforhold. Kommunen så også et behov for å sikre at de kommunale utleieboligene ikke ble en endestasjon for personer som kan ha mulighet for en videre boligkarriere - enten i det private leie- eller eie markedet. Med dette som bakgrunn søkte NAV Kristiansund, i tett samarbeid med Kristiansund kommune, om kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken til å starte utviklingsprosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» i 2013.

Viktig å kjenne målgruppen for å lykkes

Prosjektet startet med en kartlegging av alle barnefamiliene som leide kommunal utleiebolig i Kristiansund.  

Prosjektmedarbeider Linda Rambjør i «Stabile og gode boliger for barnefamilier» i NAV Kristiansund.

- Det var en veldig tidkrevende prosess, men helt nødvendig. Resultatene fra kartleggingen har vært brukt for å informere aktuelle samarbeidspartnere og sette fokus på barnefamiliene og deres bosituasjon blant andre boligsosiale aktører i kommunen. Kartleggingen var også starten på utvelgelse av aktuelle familier til prosjektet sier Linda Rambjør, prosjektmedarbeider i «Stabile og gode boliger for barnefamilier» i NAV Kristiansund.

Kartleggingen viste at det bodde 64 barnefamilier i kommunale utleieboliger pr mai 2013. Familiene bestod av 94 voksne og 143 barn. 55 av de 64 familiene hadde flyktning bakgrunn. De fleste hadde arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp som hovedinntektskilde. 12 personer hadde ordinær arbeidsinntekt – men da gjerne en partner som ikke hadde arbeidsinntekt. Det som særlig kjennetegner disse barnefamiliene er at de har svak tilknytning til arbeidslivet og påfølgende lav og til dels uforutsigbar inntekt over lang tid.

- Vi ser at mange barnefamilier i de kommunale boligene kan ha eierpotensiale, men at veien til eid bolig kan være noe lenger enn prosjektet først antok. Det er mange ting som må på plass, som for eksempel jobb. Prosjektet skal jobbe med hele familien og alle livsområder hvor familiene har behov for bistand, herunder bolig, sier Rambjør.

Stort potensiale for mange flyktningfamilier med barn

Flyktningene er i introduksjonsprogrammet i 2 år når de kommer til Norge. De lærer norsk og målet er at alle skal ut i arbeidsrettet tiltak eller ordinær jobb når programmet er ferdig.

-Prosjektet skal følge opp 10 familier kontinuerlig. Prosjektet ønsker også å ta inn noen familier som er i en tidlig introduksjonsfase, slik at vi kan forberede familiene på en selvstendig boligkarriere på et tidlig tidspunkt, sier Rambjør.

Personer i introduksjonsprogrammet følges opp av veiledere fra flyktningeteamet som tilhører NAV Kristiansund.

Rambjør forteller at mange av barnefamiliene prosjektet jobber med, snakker dårlig norsk og har språklige og kulturelle utfordringer som gjør det vanskelig å nå fram i boligmarkedet. Noen av familiene i prosjektet hadde tidligere søkt om startlån og lån fra privat bank på egenhånd uten å få gjennomslag.

Rambjør erfarer at det har vært spesielt viktig at kommunen blir med i møter med bankene for å hjelpe familiene, blant annet på grunn av de språklige barrierene. Boligtilskudd og startlån kan brukes som egenkapital, men Rambjør erfarer at det er litt variabelt hva bankene aksepterer.

– Vi ser det har vært viktig at vi er med som støttepersoner og taler deres sak, både i det kommunale systemet og i møte med private banker, eiendomsmeglere osv. Det er forskjellig praksis hos de private bankene og nå vet vi bedre hvilke banker det er lurt å samarbeide med, og hvilke muligheter vi har sier. Det er også viktig at det kommunale «systemet er forberedt», fordi vi i disse sakene må tenke nytt og løse ting på en annen måte enn vi har gjort tidligere, sier Rambjør. 

Forskjellige barnefamilier trenger forskjellige boligløsninger

I prosjektet skal en veileder og en prosjektmedarbeider, ivareta hver barnefamilie i prosjektet. Rambjør forteller at så langt har en veileder bistått i forhold til arbeid og aktivitet, og den andre i forhold til boligspørsmål. I prosjektet ble det utarbeidet en familieplan som veilederne bruker, den inneholder familiens mål med tiltak for å nå målene. Veilederne skal også ha en intern plan for hvordan de skal samarbeide rundt hver familie.

-Planen er nylig tatt i bruk, og vi håper bruken vil forbedre oppfølgingen av familiene ytterligere framover, sier Rambjør.

Hovedmålet for prosjektet er å hjelpe barnefamiliene med å finne finansiering, slik at de kan eie sin egen bolig. Men kartleggingen som ble gjennomført, viste at de fleste hadde for dårlig økonomi til å håndtere et boliglån.

De barnefamiliene som bodde i en uegnet eller dårlig kommunal bolig har fått en enkel oppussing av den kommunale boligen de allerede bor i, for å gjøre hverdagen deres bedre. Andre har byttet fra en kommunal bolig til en annen. Prosjektet er avhengig av godt samarbeid med andre boligsosiale aktører i kommunen for å få til slike endringer. Bygg og eiendom som forvalter den kommunale boligmassen har vært en viktig samarbeidspartner for prosjektet med tanke på å få til slike forbedringer.

- En av barnefamiliene som fikk finansiering til å kjøpe egen bolig, fant til slutt ut at de ikke ønsket å kjøpe. Vi prøver nå å få familien inn i det private leiemarkedet, fordi de ikke lengre er i målgruppen for kommunal bolig. Kommunen ønsker å frigjøre de kommunale boligene til de som trenger de mest, forteller Rambjør. 

Forankring og god informasjon internt

Prosjektet er godt forankret internt i kommunen. God informasjon og samarbeid med andre boligsosiale aktører er viktig. - De boligsosiale aktørene trenger en felles forståelse av utfordringene, og barnefamiliene må være prioritert av alle aktører i kommunen for å oppnå gode resultat, forteller Rambjør.

Videre sier hun at i oppstarten av prosjektet jobbet de mye med å gi informasjon til andre boligsosiale aktører i kommunen. Det er nødvendig at de rette folkene får nok og lik informasjon ved oppstart av et nytt prosjekt. NAV sitt prosjekt er lite og avhengig av gode samarbeidspartnere for å få til noe. Det er viktig med forankring helt fra toppen og nedover.

I et vedlegg til økonomiplanen 2014-2017 har Kristiansund blant annet fått med at barnefamilier skal prioriteres spesielt i forhold til startlån og boligtilskudd.

– Men vi ser det er en utfordring at tilskudd til etablering er et knapt gode som skal deles på mange. For de fleste familiene er tilskuddet avgjørende for å kunne eie sin egen bolig. Vi ser at familiene trenger høye tilskudd for å kunne komme inn på boligmarkedet og kjøpe egnede boliger. Tilskudd på 100 000 – 300 000kr kan ofte være nødvendig. Det sier seg selv at det kan være utfordrende for kommunens startlånsgruppe å prioritere hvem som skal få disse midlene, avslutter Rambjør. 

 

Publisert av Merethe Bentzen