Hva lyktes programkommunene med i Region øst i 2013?

En gjennomgang av programarbeidet i kommunene i 2013 viser at tjenestene har blitt mer brukerorienterte, og at de har fått en god oversikt over innbyggernes boligbehov. Dette gir fart i bosettingen.

Programkommunene har de siste årene rapportert om vesentlig innsats for å øke kvaliteten i det boligsosiale tjenestetilbudet. Rutiner, retningslinjer, prosedyrer, samt ansvar og roller, er gjennomgått for å sikre et koordinert og helhetlig tilbud til innbyggere med særlige boligbehov.

Økte investeringer til boliger
Som en følge av at kommunene har fått bedre oversikt over brukergruppers behov, har kommunene tydeligere prioriteringer for hva som skal kjøpes, utbedres og bygges av boliger. I kommuneundersøkelsen fra juni 2013 oppgir 70 % av programkommunene at de har satt i gang boligprosjekter for vanskeligstilte som en følge av programmet.

Ulike strategier for bosetting
Kommunene velger ulike strategier for å bosette vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken legger vekt på at programarbeidet skal være på kommunenes premisser, slik at valg av strategi tar utgangspunkt i det lokale boligmarkedet. Dette stimulerer til gode lokale løsninger.

Et eksempel på valg av strategi er når kommunen jobber med å få kommunale leietagere over i egen eid bolig. Gjennom boligsosialt utviklingsprogram har kommunene nå systematisert dette arbeidet i større grad. Ved hjelp av kartlegging og dialog gir kommunen kommunale leietakere mulighet til å kjøpe bolig. Dette gjenspeiles i flere ”fra leie til eie”-prosjekter, blant annet i Elverum hvor det i 2013 er flere vanskeligstilte som eier sin egen bolig.

At flere kommuner utreder Housing First som en metode er et annet eksempel på valg av strategi for bosetting. Det er utfordrende å finne egnede boliger til de som har behov for omfattende oppfølgingstjenester. Flere kommuner har benyttet metoden og i 2013 har flere blitt bosatt i boliger og omgivelser som skaper trygghet og tilhørighet.

Flere får beholde boligen sin
Kommunene jobber målbevisst med å forhindre utkastelse fra bolig. I kommuneundersøkelsen svarer 78 % at de har gjennomgått og forbedret rutiner for oppfølging av husleierestanser. De har blant annet hatt fokus på forhold som kan hindre utkastelser, som f.eks. ved å gi økonomisk veiledning. Flere kommuner har økt ressursbruk til forebyggende arbeid, som boveiledning, miljøvaktmestere og andre tiltak som gir praktisk hjelp til det å bo. Kommunene Ringsaker, Fredrikstad, Halden, Asker og Oslo har i 2013 lagt inn betydelig innsats for å oppnå trygge boforhold gjennom forebygging og samhandling