Flere vanskeligstilte eier egen bolig

I 2013 har flere som bor i kommunalt disponert bolig fått mulighet til å eie sin egen bolig ved hjelp av startlån og bostøtte.

”Fra leie til eie” er ett av flere prosjekter i Elverum kommune. Så langt utgjør innvandrerfamilier hovedgruppen av de 13, som siden 2012, har fått startlån til egen bolig gjennom prosjektet. Det er mange søkere til de 230 kommunale boligene i kommunen. Målet er å motivere de som leier kommunale boliger til å kjøpe egen bolig, alternativt leie bolig på det private utleiemarkedet.

Fra leie til eie er god kommuneøkonomi
Alle kommunene i Boligsosialt utviklingsprogram jobber systematisk med å kartlegge og vurdere eierpotensialet blant de som leier en kommunalt disponert bolig.

- Når leietakere kjøper bolig, gir det økt gjennomstrømming. Salg av kommunalt disponerte boliger gir kommunen midler til reinvestering eller vedlikehold. Dette gir rom for at flere vanskeligstilte får en egnet bolig, og er god kommuneøkonomi. For mange gir det mer trygghet i bosituasjonen å eie enn å leie, hvis det er økonomisk forsvarlig, sier Terje Lindtveit, programleder i Elverum.

Fornøyd med kommunenes innsats
Med helhetlig tilnærming til den enkelte husstands behov og økonomi, bidrar startlån, boligtilskudd og bostøtte til en optimal løsning for den enkelte, sier Karin Lindgård, assisterende regiondirektør i Husbanken Region øst. Leietaker kan enten overta den kommunale boligen de leier eller kjøpe bolig på det private markedet. Husbanken er meget godt fornøyde med kommunenes arbeid på dette området, fremholder Lindgård.