De boligsosiale KOSTRA-tallene for 2014

Flere får tildelt bolig, og økningen i bruk av midlertidige botilbud flater ut, viser foreløpige tall fra SSB. Husbanken ber kommunene kvalitetssikre egen rapportering.

SSB la ut nye foreløpige KOSTRA-tall for 2014 i Mitt SSB: Statistikkbanken 16. mars. For det boligsosiale området skjer rapporteringen gjennom KOSTRA-skjema 13. Her er det informasjon om

• den kommunalt disponerte boligmassen
• søknader om bolig
• ventelister
• korttidskontrakter
• bruk av midlertidig bolig
• kommunal bostøtte
• bruk av garanti og depositum.

Jobber for bedre styringsinformasjon – kommunene må kvalitetssikre egen rapportering

 Gjennom den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd» er det igangsatt tiltak for å framskaffe bedre styringsinformasjon. KOSTRA er den mest sentrale kilden i dette arbeidet, men som strategien påpeker forekommer det mangler og feil ved dataene. Selv om det er noen kommuner som ikke har rapportert, synes kvaliteten for 2014-tallene å være jevnt over god.

- Det er viktig at kommunene foretar en kvalitetssjekk på sin rapportering. Vi ser at det eksempelvis i bruk av midlertid botilbud er store svingninger i antallet i noen kommuner fra året før, sier seniorrådgiver Hermund Urstad fra Husbanken.

Flere får tildelt bolig – færre midlertidige botilbud

Foreløpige tall må tolkes med varsomhet, men vi ser noen klare tendenser.

- Det synes som flere nye personer tildeles bolig og antall kommunalt disponerte boliger øker. Ellers kan de se ut som den store økningen i bruk av midlertidige botilbud vi har hatt de senere årene nå flater ut, sier Urstad.

Foreløpige tall publiseres normalt 15. mars og opprettede tall 15 juni hvert år. 

Les mer i SSB: Statistikkbanken