Boligsosial hovedstadssatsing

Med mål om å bosette flere vanskeligstilte i egnede boliger, går Husbanken og Oslo kommune i samarbeid inn for å øke innsatsen i hovedstaden.

Oslo kommune er landets største kommune og har de største boligsosiale utfordringene i Norge. Noen av disse er spesielt knyttet til Oslo som hovedstad, for eksempel rus, bostedsløshet og sterkt press i boligmarkedet. Dette betyr at Husbanken må møte storbyutfordringene med økt ressursinnsats. I fellesskap med Oslo kommune er målet  å skaffe gode, permanente hjem til flere vanskeligstilte.

Samarbeidsavtale

Daværende byrådsleder Stian Berger Røsland og administrerende direktør Bård Øistensen undertegnet 19. mai 2015 en fornyet samarbeidsavtale som trekker opp føringer og formål for et gjensidig, forpliktende samarbeid mellom Husbanken og Oslo kommune . Avtalen har varighet til juni 2018.

Syv punkter i satsingen

  • Øke kunnskapen om hvem de vanskeligstilte på boligmarkedet er og deres behov for bistand.
  • Samarbeid for å møte etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger og andre sosiale boligvirkemidler.
  • Utvikling av nye boligsosiale tiltak og mer effektiv og målrettet bruk av økonomiske boligvirkemidler, legge til rette for bedre samordning av statlig og kommunal bostøtte, samt ha fokus på videreutvikling av bostøtten.
  •  Utvikle et nytt elektronisk boligsystem for saksbehandling, kartlegging og rapportering (BIT).
  • Hente erfaringer fra arbeidet med å bosette vanskeligstilte på boligmarkedet fra andre storbyer i Europa.
  • Samarbeide om kompetansehevende tiltak og bidra til erfaringsutveksling internt i Oslo kommune, mellom bydeler og andre involverte aktører i det boligsosiale arbeidet.
  •  Samarbeide om informasjonstiltak om boligsosiale virkemidler.