Medvirkningsprosesser

Brukermedvirkning i planprosesser i henhold til Plan- og bygningsloven og for legitimitet og forankring

I alle kommunale planprosesser vil spørsmålet om medvirkning være viktig. Det gjelder både de ansatte i organisasjonen og brukere av de kommunale tjenestene. Det vil si at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Møreforsking Volda (prosessnotat Boligsosialt utviklingsprogram mars 2010) framhever følgende i notat om forankring:

- De som erfarer konsekvensene av offentlig politikk skal ha anledning til å øve innflytelse på politikken. Det vil si at planmyndigheten skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessen.

  • Tilrettelegging skal gi alle berørte parter mulighet til medvirkning på like vilkår.
  • Grupper som ikke har klare talspersoner eller er organisert, skal tas hensyn til.
  • Bestemmelsen innebærer en plikt til å sette i verk tiltak for å få til ønsket medvirkning. 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan bidrar brukere i formelle organer?
  • Finnes det systemer for å ivareta tilbakemeldinger fra brukere?
  • Hvordan følges bidrag fra brukere opp?
  • Hvilken rolle skal slik medvirkning i boligsosialt arbeid ha? Skal det tas inn i overordnet planlegging, eller i utvikling av tiltak?
  • Hva med vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke har en interesseorganisasjon?