Boligsosial oversikt

Ett skritt tilbake for å få oversikt over det boligsosiale området før videre arbeid med utvikling av mål, strategier og planer

Hvorfor analyse?

En helhetlig analyse kan gi nyansering og ny innsikt i hvordan det konkret ser ut i en kommune, og hva dette kan bety for utførelsen av boligsosialt arbeid. Da er det enklere å gjøre noe med det. 

Det handler om å systematisere og samle fakta for å synliggjøre utfordringer og se sammenhenger slik at det blir lettere å prioritere. Kommunens utfordringer, både kjente og nye problemstillinger som avdekkes i en analyse, gir grunnlag for å stille spørsmål om hvorfor det er slik - og å kartlegge mer på individnivå.

Noen begrunnelser for å innhente en helhetlig analyse:

 • belyser status og utfordringer for den boligsosiale nåsituasjonen i en kommune.
 • kan gjøre utviklingsarbeidet mer treffsikkert for å unngå “feil” fokus
 • får fram ny kunnskap, nye ideer og muligheter
 • gir innspill til korrigering og utvikling av eksisterende tiltak
 • gir et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for videre arbeid
 • bidrar til felles forståelse og startgrunnlag i en prosess som kan involvere mange

Analysen kan utføres av eksterne, eller av kommunen selv. En foranalyse gjennomført av eksterne kan gi et mer nyansert og helhetlig bilde av en kommunes nåsituasjon. Samtidig kan en slik analyse ikke gi kunnskap om alle forhold. Det kan avdekkes forhold som gjør det nøvednig  å supplere bildet som gis, enten ved å bruke lokale eller nasjonale datakilder eller ytterligere kartlegginger lokalt. 

Flere hus

Forarbeid

I de fleste kommuner er det allerede opparbeidet et kunnskapsgrunnlag som kan knyttes til planleggingsarbeidet. Det kan også gjelde planer og prosjekter for boligsosialt arbeid. Kartlegging av dette materialet er et viktig forarbeid for å få bedre oversikt og for å systematisere den kunnskapen kommunen allerede har.

Refleksjonsspørsmål

 • Finnes det oversikt over prosjekter relevant for boligsosialt arbeid?
 • Hvilke oppgaver oppfattes å være en del av det boligsosiale arbeidet i kommunen?
 • Hvilke enheter/tjenester har ansvar for de boligsosiale oppgavene?
 • Er det utviklet formelle organer for samarbeid på tvers av enheter/tjenestener?
 • Hvordan er tildelingsprosesser organisert for økonomiske virkemidler og kommunale boliger?
 • Hvilke eksterne aktører samarbeider kommunen med?