Planstrategi som politisk arena

- Sektorinteressene er godt vertikalt organiserte, men svakt horisontalt koordinert ifølge Berit Nordahl. Dette tok Kari Ottestad som en egnet overgang til temaet “Status for kommunenes planstrategier”. - Dette er helt klart et egnet tema for debatt i arbeidet med planstrategi.

Ifølge Ottestad gir planstrategiarbeidet i kommunene en “gylden” anledning til å reflektere over hvilken rolle kommunene skal ha, og å drøfte flere av de problemstillinger som Nordahl nevnte, bl.a.

  • Areal- og områdeplanlegging
  • Premisser for samarbeid med utbyggere
  • Boligpolitikk som en del av ulike sektorområder
  • Områderegulering og samarbeid på tvers av kommunegrensene

Trenger debatt for å få handling
Politikerne må få et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en drøfting og gjøre de prioriteringene som skal gjenspeiles i handlingsprogram og økonomiplan.

  • Hvilke utfordringer har kommunen – politikerne må være med å prioritere
  • Hvilke verktøy har vi til disposisjon?
  • Og hva trenger vi mer av?

Ser ikke skogen for bare trær
Kommunene opererer ofte med en “jungel” av sektorplaner, hvor det er behov for å gjøre en ryddejobb. For å prioritere langsiktige målsettinger, trengs en debatt for å velge ut temaer på tvers av sektorene. Det er først da det blir mulig å ta prinsipielle beslutninger for å operasjonalisere inn i økonomiplanarbeidet.


Sarpsborg tidlig ute
Allerede i 2010 utarbeidet Sarpsborg kommune en planstrategi “light”. Sammen med politikerne i kommunene har de jobbet bevisst med å kna utfordringer, og har tatt en debatt på tvers av sektorene i kommunen. Felles målsetting gir en bedre samfunnsutvikling og god kobling til videre handling og økonomi.