Kunnskapsmøte om planlegging og organisering

Fem nasjonale kunnskapsmøter i løpet av 2011. Første møte ble gjennomført i Oslo 6. mai. Kunnskapsmøtene vil finne sted i Oslo, Bodø, Trondheim, Bergen og Arendal.

Arena for refleksjon

Formålet med disse møtene er todelt. For det første skal de bidra til å synliggjøre boligforskningen som Husbanken finansierer. For det andre, skal de bidra til diskusjon, refleksjon og kunnskapsutvikling i møtepunktet mellom forskning, praksis og forvaltning. Tanken er at kunnskapsmøtene både skal bidra til å synliggjøre Husbankens FoU-arbeid, og samtidig bidra til at kunnskapen relateres til den praktiske virkeligheten i kommunene. Det er det enkelte regionkontor som inviterer til kunnskapsmøtet i sin region.

Første samling i Oslo

Planlegging og organisering av boligsosialt arbeid var hovedtema i kunnskapsmøtet 6.mai. NOVA tydeliggjør i sin rapport "Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner" noen kjennetegn på forhold som kan bidra til en fordelaktig organisering og planlegging. Behovet for lokale løsninger trekkes fram som viktig. Møreforsking, presenterte erfaringer og funn fra kompetanseutviklingsprosjektet ”Planlegging av boligsosialt arbeid” i region Midt-Norge, hvor fokus er på planprosesser i forbindelse med boligsosial planlegging.

Kommentarer fra enkeltkommuner i evalueringen etter samlingen var:

- Synes at det var veldig spennende hvordan forskning ble koblet opp mot den kommunale hverdagen.

- Tilføring av kunnskap på hvordan man skal "selge" ideen om boligsosialt arbeid i kommunene er nyttig i oppstartsfasen for det boligsosiale arbeidet.

- Vi trenger kunnskap om hvordan arbeidet bør legges opp.

Boligsosial planlegging

På kunnskapsmøtet ble det i tillegg presentert et tilbud til kommuner som ikke deltar i Boligsosialt utviklingsprogram på Region øst. Formålet med dette kunnskapsproduktet er å overføre kunnskap og erfaringer fra programarbeidet til andre kommuner.

Husbanken Region øst ønsker å samarbeide nærmere med kommuner som vil arbeide strategisk og planmessig med boligsosialt arbeid. Formålet er at godt planarbeid for det boligsosiale området vil føre til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får egnede boliger. Det planlegges samarbeid med opp til 15 kommuner i første pulje. Husbanken tilbyr verktøy og metodikk for kunnskapsutvikling i tillegg til læringsarenaer, med fokus på kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og at det gis tid og rom for refleksjon og dialog. Første læringsarena vil være høsten 2011.

Presentasjoner fra samlingen:
Erfaringer med boligsosial planlegging, Hamar kommuner v/Miguel da Luz
Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner, v/Hans Christian Sandlie i NOVA