Introduksjon til boligsosial planlegging

Planmessig og strategisk arbeid for å integrere det boligsosiale området inn i øvrig kommunalt planarbeidet etter plan- og bygningsloven

Boligsosial planlegging

Boligsosial planlegging kan forstås som strategisk og planmessig boligsosialt arbeid, som integreres i kommunens øvrige planlegging etter plan- og bygningsloven. Boligsosialt arbeid omfatter alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende.

Betydningen av god helhetlig planlegging ble framhevet i St.melding nr. 23: Om boligpolitikken (2003-2004). Riksrevisjonens gjennomgang av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, dokument 3:8 (2007-2008), understreker at det er kommunenes ansvar å skaffe boliger til vanskeligstilte innenfor de generelle rammevilkårene. Også andre forskningsrapporter understøtter behovet for en helhetlig tilnærming til de boligpolitiske og boligsosiale utfordringene. 

 

Visjonen for boligpolitikken er at
alle skal kunne bo trygt og godt

Suksesskriterier for det boligsosiale arbeidet

Regjeringens boligutvalg har i NOU 2011:15 «Rom for alle» vektlagt at kommunene gjør en stor og viktig innsats for å hjelpe flere til en trygg bosituasjon. Utvalget understreker at kravet til samordning, organisering og planlegging vil øke i årene fremover. Det utfordrer kommuner med boligsosiale utfordringer til å knytte mål og tiltak til arbeidet, og sikre at disse inngår som en integrert del av øvrig planverk. Utvalget framhever fem viktige suksessfaktorer for det boligsosiale arbeidet i kommunene. Disse er:
  • Samordning
  • Forankring og eierskap
  • Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet
  • Boligsosial kompetanse
  • Økonomiske ressurser 

Regjeringa la 8. mars 2013 fram ei melding til Stortinget med tittelen Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

 

Det strategiske arbeidet

Veilederen for kommunal planstrategi inngår som en av flere veiledere til plan- og bygningsloven. Den er utarbeidet av Miljøverndepartement og kan være et nyttig verktøy for strategiprosesser. Den er utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommunal planstrategi.

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan er boligsosiale utfordringer integrert i kommunalt planarbeid etter plan og bygningsloven
  • Er boligsosiale utfordringer omtalt i planstrategien?
  • Gjenspeiles de boligsosiale målene i budsjett og økonomiplan?
  • Hvor og hvordan rapporteres det på måloppnåelse på det boligsosiale området?
  • Hvem må samarbeide for dette temaet i de kommunale planprosesser?