Hamars samordning i boligsosial avdeling

Hamar kommune organiserer det boligsosiale arbeidet i en egen avdeling. Åtte personer skal finne løsninger som passer best for den enkeltes boligsituasjon.

Avdelingen skal rette arbeidet sitt mot de som ikke ved egen hjelp klarer å skaffe seg et egnet bosted. - Vi skal også hjelpe de som er bostedsløse eller står i fare for å miste boligen sin, og de som trenger oppfølging for å greie å bo og mestre tilværelse. I tillegg skal avdelingen bistå de som i dag bor i kommunale boliger, og som etter hvert har fått en så grei økonomi at de kan eie sin egen bolig med for eksempel startlån og bostøtte, sier Terje Pedersen som nytilsatt leder av avdelingen. 

Behov for å styrke arbeidet med vanskeligstilte
Hamar som programkommune startet opp arbeidet med å innhente en ekstern foranalyse. Rambølls analyse påpekte områder hvor det boligsosiale arbeidet kan bli mye bedre og gir også noen anbefalinger for det videre arbeidet. En anbefaling var at kommunen burde vurdere organisatoriske endringer. Det ble foreslått å samle ansvaret for

 • forvaltning og koordinering av sentrale boligsosiale virkemidler
 • tildeling av boliger og
 • oppfølgingstjenester.  

Arbeidet med å etablere en ny avdeling for boligsosialt arbeid, startet opp med en kompetanse- og oppgavekartlegging. 

Boligsosial avd
Boligsosial avdeling i Hamar kommune

Boligsosial avdelingen ble formelt etablert i oktober 2011. Det er brukt tid på å bygge opp et team, etablere rutiner og avklare hvordan avdelingen skulle løse oppgavene. Flere funksjoner i andre enheter skulle tas inn i den nye avdelingen. Ny organisering føyer til noen nye grenseoppganger mellom personer og enheter som tidligere jobbet med samme type saker.

 

Bygge stein på stein
Det har vært store forventninger til den nye avdelingen, og det har samtidig vært nødvendig å ta ett skritt av gangen.

 • Kommunen har innført vedtaksbasert tildeling.
 • Forskrift for tildeling av kommunal bolig med delegering og instruks er vedtatt av kommunestyret.
 • Det er utarbeidet vedtaksmaler og saksbehandlingsrutiner.

Å innføre vedtaksbasert tildeling er begrunnet med:

 1. Økt rettssikkerhet for brukerne
 2. Raskt svar på søknad
 3. Riktige avgjørelser
 4. Det gis respons, veiledning og lekebehandling
 5. De som har behov, får tjenester de har rett til
 6. Begrunnelse ved avslag og rett til å klage
 7. Bolig tildeles fortløpende når de er ledige
 8. Ventelister gir gode oversikter over behov

Samhandling
Det er fremdeles mye å ta tak i for de åtte ansatte som har den nye avdelingen som arbeidsplass. Det virker likevel som kommunen har kommet et godt stykke på vei med følgende tiltak:

 • Faste møter med Teknisk drift og anlegg og Pleie og omsorg.
 • Samarbeider med Pleie og omsorg om boligfremskaffelse.
 • Faste møter med NAV knyttet til den enkelte bruker. Opplæring av NAV og servicekontor i utfylling av søknadsskjema.
 • Samarbeid med Innfordringskontoret for å utvikle rutiner for varsling ved mislighold, for å kunne sette inn tidlig innsats for å forhindre utkastelse.
 • Samarbeid med Bosetting og inkluderingskontoret ved første gangs etablering av flyktninger.
 • Innfører faseinndelt modell for oppfølging som prinsipp med *CTI.