Samordningsutvalget for bolig for velferd

Samordningsutvalget skal med utgangspunkt i de vedtatte kriteriene for deltakelse i Boligsosialt velferdsprogram gi skriftlig råd til Husbanken vest, om hvilke av søkerkommuner som bør tas opp i programmet.

Utvalget er oppnevnt av Husbanken  vest og oppnevnes for fire år, med virketid fra 1. november 2012. Utvalget har følgende medlemmer

Lars Sponheim fylkesmann i Hordaland (leder av rådet)
Helga Arianson fylkeslege ved fylkesmannen i Hordaland
Rigmor Ward seniorrådgiver ved fylkesmannen i Rogaland
Hanne Sæbø 
seksjonsleiar sosial ved fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Hans Stenby plansjef Helse Vest
Per Sigurd Våge regiondirektør Kriminalomsorgen Vest
Øistein Søvik regiondirektør Bufetat Region vest
Randi Kleven regiondirektør IMDi Region vest
Tommy Johansen assisterende direktør, NAV Hordaland
Helene Arholm regiondirektør KS Vest-Norge
Vibeke Johannessen leder Kompetansesenter rus – region vest
(Stiftelsen Bergensklinikkene)
Thorbjørn Fosse leder omsorg, flerkultur, leksehjelp Hordaland Røde kors

Med utgangspunkt i årsrapportene fra programkommunene skal utvalget uttale seg om framdriften i programarbeidet i den enkelte kommune.  Samordningsutvalget kan også gi råd til Husbanken  vest om eventuelle behov for å revidere eller justere programmets mål og strategier. Utvalget kan og gi råd om hvilke kommuner som bør inviteres til å søke.

Utvidet mandat 

Samordningsutvalgets mandat er fra 2014 utvidet slik at utvalget fra nå av kan nedsette arbeidsgrupper med mandat til å jobbe med definerte oppdrag/ problemstillinger, med utgangspunkt i pågående prosjekter eller temaområder/ satsinger som bør samkjøres bedre. På denne måten kan utvalget, ut fra sitt mandat og sammensetting, være med å fremme samordningsgevinster på det boligsosiale feltet.

Desember 2012: Det daværende Programrådet i møte med Husbanken i forbindelse med utvelgelse av de fem første programkommunene. Programrådet skiftet i 2015 navn til Samordningsutvalget for bolig for velferd.  Foto: Husbanken