Stord kommune

Stord kommune er regionsenter i Sunnhordland. Det bur rundt 18.500 innbyggjarar i kommunen. Stor innleige av arbeidskraft i industrien medfører stort press i bustadmarknaden.

Kommunen ser på deltaking i Boligsosialt velferdsprogram  som ein god sjanse til å arbeide meir heilskapeleg med bustadsosialt arbeid. Det er ei utfordring å skaffa bustad og ikkje minst å skaffa rett bustad, men like viktig å er det å sørgja for at vanskelegstilte får adekvat oppfølging i høve å behalda bustaden

Kunnskapsgrunnlag