Tenker nytt når flyktninger skal bosettes

Fjell kommune utenfor Bergen ønsker å utvikle en helhetlig metode i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger og ønsker blant annet å utvikle en digital applikasjon (app) som skal legge til rette for involvering og myndiggjøring av flyktninger.

Dette kom fram i et møte med statlige aktører i regionen. Kommunestyret i Fjell vedtok i mai at kommunen skal bosette 63 flyktninger i 2015 og 53 flyktninger i 2016. Kommunen har god tilgang på ledige boliger, og kommunestyret har vedtatt å bruke 70 millioner kroner til fremskaffelse av nye boliger til flyktninger.  

Søker EU-midler til utvikling av metodikk

Fjell kommune er en innovativ kommune på det boligsosiale feltet og de ønsker å utvikle en helhetlig metode i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. Kommunen mottar kompetansemidler fra Husbanken, og er og tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannen til dette arbeidet. 

Metodikken som kommunen ønsker å ta i bruk innebærer både en strukturert tilnærming til oppfølging av flyktninger, med spesielt fokus på selvledelse, kommunikasjon og kvalifisering, samt utvikling av en digital applikasjon (app) som skal legge til rette for involvering og myndiggjøring av flyktninger. Kommunen har etablert kontakt med Institutt for fremtidsforskning i København (IFF) for bl.a. å se på muligheter for å søke EU-midler til dette utviklingsarbeidet.
  

Ønsker samarbeid med lokalt næringsliv

Kommunen ønsker flere kvalifiserende tiltak gjennom introduksjonsprogrammet slik at flyktninger lettere kan lære seg norsk gjennom aktiv deltakelse i arbeidslivet. Tilbud om arbeidspakker (butikk, hotell), og mer språkopplæring gjennom arbeidskvalifisering, samt mer aktiv bruk av lærlingeordningen tiltak kommunen ønsker å få i gang.

Fra venstre: fylkesmann Lars Sponheim, regiondirektør Mabel Johansen Husbanken, rådmann Steinar Nesse Fjell kommune, avdelingsleder Marianne Kildedal Bufetat, avdelingsdirektør Sølvi Rye NAV Intro og assisterende regiondirektør Bente Blytt IMDi
Fra venstre: fylkesmann Lars Sponheim, regiondirektør Mabel Johansen Husbanken, rådmann Steinar Nesse Fjell kommune, avdelingsleder Marianne Kildedal Bufetat, avdelingsdirektør Sølvi Rye NAV Intro og assisterende regiondirektør Bente Blytt IMDi. Foto: Husbanken

Møter kommunen samlet

Et av målene med møtet, var at flere av de statlige etatene i regionen skal møte kommunene samlet. På møtet mellom Fjell kommune og de statlige aktørene i Hordaland, hadde Fjell kommune flere temaer de ønsket å ta opp. Først og fremst dreide dette seg om arbeid og kvalifisering, og mulighetene for å etablere samarbeid med lokalt næringsliv for å få flyktningene hurtig ut i arbeid.

Hvordan kan staten ta i bruk mer kvalifiserende tiltak gjennom introduksjonsprogrammet slik at flyktninger lettere kan lære seg norsk gjennom aktiv deltakelse i arbeidslivet, var et av spørsmålene kommunen stilte. 

Vil ha tilbakemelding fra Husbanken

Fjell kommune ønsket tilbakemelding fra Husbanken på forslag til innovativ bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Spørsmål knyttet til behovet for økt kapasitet og kunnskap innenfor psykisk helsevern og traumebehandling, klargjøring av rammer vedrørende etablering av bolig for enslige mindreårige flyktninger og hvordan få på plass en ordning for å sikre den beste tolketjenesten med kvalifiserte og autoriserte tolker var og spørsmål kommunen rettet til de statlige deltakerne. 

God tilgang på boliger

Kommunen har allerede gått til anskaffelse av flere boliger, og er i tett dialog med Husbanken. Fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, konkluderte med at flere av temaene som var blitt drøftet, skulle tas opp videre både av enkeltetater og i et samarbeid mellom enkeltetaer og kommunen. Et nytt tilsvarende møte skal avholdes igjen om et halvt år.