Oppstartsamling for nye programkommuner

De syv nye programkommunene stilte mannsterke opp på oppstartsamlingen for Boligsosialt velferdsprogram og hadde klare forventninger til hva programmet kunne bidra til.

I innleggene fra kommunene var de klare på hva deltakelse i programarbeidet kan bidra til. Ved å etablere et tett og langsiktig samarbeid med Husbanken understreket flere av kommunene at dette bidrar til å sette det boligsosiale feltet på dagsorden og videreutvikle arbeidet med å bosette ulike grupper vanskeligstilte.

Flere av kommunene pekte på at press i boligmarkedet også innebærer at det er et press på leiemarkedet og at grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet konkurrerer med hverandre. Mangel på boliger for utsatte grupper handler ikke bare om å fremskaffe nye kommunalt disponerte boliger, men og om å øke gjennomstrømningen i de kommunale boligene og inngå leieavtaler med private.

Flere av kommunene så og på Boligsosialt velferdsprogram som en mulighet for å få samordnet statlige virksomheter på området bedre, slik at disse fremstår mer samlet i møte med kommunene.

Karmøy kommune var godt representert på oppstartsamlingen for de nye programkommunene. Foto: Husbanken

Husbanken ved programkoordinator Sverre Høynes understreket at programarbeidet er et utviklingsarbeid der kommunene og Husbanken sammen må definere veien. Arbeidet i programmet vil skje på kommunenes premisser, og Husbanken vil tilrettelegge for ulike læringsarenaer, bistå kommunene i arbeidet og samordne kunnskap som vil komme programarbeidet til gode.

Vibeke Johannessen, medlem av programrådet og leder for Kompetansesenter rus – region vest (Stiftelsen Bergensklinikkene) tok i sitt innlegg for seg bl.a. hvem er de vanskeligstilte og hvorfor er de vanskeligstilt? Mange bostedsløse er rusavhengige og/ eller psykisk syke. De fleste i denne gruppen har et ønske om et eget sted å bo, men har behov for hjelp og støtte for å kunne klare et boforhold. Johannessen viste et regnestykke for hva det koster å ikke hjelpe disse menneskene.

Hun påpekte videre at for hver bostedsløs som får hjelp med bolig og oppfølging hjelper man også de pårørende rundt vedkommende. Hun oppfordret programkommunene til sette seg som mål å bosette alle de som per i dag er bostedsløse, i løpet av programperioden, og trakk fram brukerplan som et nyttig verktøy for å ha oversikt over brukergrupper og se sammenheng mellom ulike innsatsområder.

Programkoordinator i Fjell kommune Cecilie Krohn vektla i sitt innlegg at samarbeidet med Husbanken i Boligsosialt velferdsprogram hadde vært til stor hjelp og inspirasjon i arbeidet med å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Kommunen har stor nytte av å delta i programmet og flere fagområder er representert i programgruppen. Det å hente inspirasjon og erfaringer fra andre kommuner og delta på ulike fagsamlinger og konferanser så hun på som svært nyttig.

Både regiondirektør Mabel Johansen som ønsket velkommen, og avdelingsdirektør Lars-Marius Ulfrstad som oppsummerte samlingen, vektla betydningen av det langsiktige og det tette samarbeidet mellom programkommunene og Husbanken og andre involverte statlige aktører, som ligger i programarbeidet.

Hovedmålet med programarbeidet er at flere vanskeligstilte skal bo godt og trygt, og det er dette kommunene blir målt på. Suksessen for programmet vil ligge i hva som kan måles av endringer på individnivå – og ikke på hvor mange aktiviteter eller tiltak som den enkelte kommune iverksetter.

Ulfrstad oppfordret kommunen til å bruke Husbankens virkemidler aktivt til å fremskaffe flere kommunale boliger, og å bruke kalkulatoren som ligger på www.husbanken.no for å beregne økonomien i boligprosjektene. Det viser seg at Husbankens virkemidler i de fleste tilfeller gir tilstrekkelig økonomi til å fremskaffe kommunale utleieboliger, når man også tar bostøtten med i beregningen.