Kommunenettverk i Egersund

Tirsdag 29. april ble det avholdt kommunenettverk for Rogalandskommunene i Eigersund. På programmet stod blant annet brukerplan, Housing First og boligoppfølging.

Sverre Nesvåg.
Foto: Husbanken

Sverre Nesvåg er forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter. Nesvåg mener boligproblematikken for rusmisbrukere ikke primært et spørsmål om rusproblematikk, men et spørsmål om boligpolitikk og situasjonen på boligmarkedet.
 
Det store flertallet av de som har et kjent rusproblem har ikke et problem på boligmarkedet. Om lag 40 000 personer i Norge har et kjent rusproblem. Siste kartlegging viste at 6200 personer er bostedsløse i Norge. Dette utgjør en liten del av befolkningen, men 6200 personer er fortsatt 6200 personer for mye. 

Nesvåg trakk fram boligmarkedet på Nord-Jæren som eksempel. Høy vekst i boligpriser på gjør at utleiemarkedet er stengt for de som ikke kan betale for seg. Han mener kommunene må ta utgangspunkt i hvordan boligmarkedet som helhet ser ut i kommunen når strategier for å bosette rusavhengige utformes.

Karmøy kommune har lav andel bostedsløse, og presenterte sitt arbeid med funksjonsvurdering av bolig. Kommunen kartlegger beboere som er tilknyttet kommunale helse- og sosialtjenester i forhold til behov for bolig og oppfølgingstjenester.

Gjennom funksjonsvurderingen blir hærverk og skader, sjenerende adferd/ naboklager, renhold og økonomi kartlagt i et datasystem. På denne måten får man oversikt over hva som fungerer og ikke for brukerne, og man kan arbeide mer målrettet med boligtjenester til den enkelte bruker, og identifisere boliger med problemer. Oversikten gir også kommunen god totaloversikt, og muligheten til å følge utviklingen over tid.Kartleggingen og oversikten gir også god dokumentasjon i forhold til behov for boliger, og viser at oppfølging fungerer godt i de fleste tilfellene.

Britt Ellinor Scott.
Foto: Husbanken

Også Housing First prosjektet i regi av Helse Vest og Husbanken ble presentert ved Britt Ellinor Scott fra Helse Stavanger. Sandes kommune er en av utprøvingskommunene, og Scott gav status på prosjektet. Til nå er fire personer bosatt gjennom Housing First prosjektet i Sandnes. Målet er å bosette totalt ti personer i løpet av 2014. I Sandnes har de valgt å rette fokus på yngre brukere med dobbeltdiagnoser innen rus/ psykiatri. Personene bosettes i kommunale boliger i ordinære borettslag og følges opp av et Housing First team tilknyttet behandlingsinstitusjonen Gauselskogen.

Oppfølgingstjenester i bolig stod også på dagsorden, og Gjesdal kommune presenterte OOMT – metoden som nå implementeres i kommunens arbeid med boligoppfølging innenfor rus og psykiatri. OOMT står for Oppgaveorientert mestringstilnærming. Metoden går ut på å sammen med bruker å sette opp mål definert av brukeren og jobbe intenst i et avgrenset tidsrom med å nå målet. Metoden skal bidra til å gi en opplevelse av mestring for bruker og motivere til å gjøre endringer i eget liv.

Kommunalsjef for Helse- og omsorg i Egersund holdt også innlegg om kommunens boligsosiale arbeid, og om innsatsområder kommunen vil jobbe med gjennom Boligsosialt velferdsprogram. Blant annet vil kommunen jobbe målrettet med å få bedre oversikt over andelen unge personer i kommunen med behov for oppfølging i bolig.

Fylkesmannen i Rogaland ved Inger Karin Brekke og Husbanken ved Anne-Gro Rolland orienterte også om tilskuddsordninger fra henholdsvis Fylkesmannen og Husbanken. I tillegg orienterte Husbanken om dialogverktøy for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger.

Tilgjengelige presentasjoner fra samlingen