Helt bakerst i køen

Dette er tittelen på en Fafo rapport fra 2013 som omhandler barnefamilier med ustabile boforhold. Rapporten viser at barnefamilier med lav inntekt står bakerst i køen på boligmarkedet både når det gjelder muligheter for å kjøpe bolig og på utleiemarkedet.

Anne S. Grødem
Anne S. Grødem.
Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Husbanken

Rapporten omhandler barnefamilier som flytter ofte, boforhold og årsaker til flytting, og er forfattet av Anne S. Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Datakilder som danner grunnlaget for rapporten er Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/ 2006, kvalitative intervjuer med foreldre i ti barnefamilier som har flyttet minst en gang med barna sine samt samtaler med ansatte i hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner.

Hovedfunnet i analysen av levekårsdata er at inntekt er den klart viktigste faktoren som bestemmer boligkjøp for innvandrere. Familier med mange barn eier i mindre grad sin egen bolig, og hovedfaktoren er at de ikke har råd.

Situasjonen for disse barnefamiliene er også vanskelig på leiemarkedet, både det kommunale og det private. Leilighetene de får tilgang til både privat og kommunalt er generelt av dårlig standard og mange leiligheter er ikke egnet for barnefamilier.

Kommunale boliger er et knapt gode. Dette, sammen med lav standard og korte leiekontrakter på det private markedet fører til at denne gruppen flytter mye. Dermed lever denne gruppen med en konstant bekymring for utkastelse.

Diskriminering på leiemarkedet

Leiemarkedet i dag er utleiers marked, og mange opplever å bli diskriminert på bakgrunn av landbakgrunn, manglende arbeidstilknytning og å ha barn. Dette beskrives godt i en uttalelse fra en av informantene i de kvalitative intervjuene

Det er så mange ting utleiere ikke ønsker. Man ønsker ikke å leie ut til folk med dyr, folk med barn, røykere, osv. De vil ikke ha korttidsleie. De vil ha folk i fast jobb. Drømmeleietakeren er vel et par uten barn der begge har fast jobb, som ikke planlegger å få barn, og som vil bo der i mange år, tror jeg. Og så kom jeg da. Alenemor og sykemeldt, uten fast jobb. Jeg kom jo helt bakerst i køen. (Fafo-rapport 2013: 45, side 65).

Flytting påvirker barna

Rapporten belyser også hvordan flytting påvirker barn, og viser eksempel på hvordan barn påvirkes av flytting, og særlig barn i skolealder. Flere foreldre uttrykte bekymringer ovenfor sine barn som etter gjentatte flyttinger ikke ville ta kontakt med nye klassekamerater fordi de «alikevel kom til å flytte». I tillegg opplevde foreldre at stresset knyttet til dårlige boforhold og ustabil bosituasjon påvirket barna negativt.

Forslag til tiltak

Rapporten konkluderer med at det sentrale problemet for informantene var mangel på utleieboliger med god standard, med langvarige leiekontrakter og utleiere som opptrer seriøst. Etablering av modeller for gode rammevilkår til utleieselskaper som driver sosial boligutleie kan være en løsning.

I NOU 2011: 15 Rom for alle ble det foreslått en frivillig sertifiseringsordning for utleiere med sanksjonsmuligheter mot utleiere som opptrer useriøst. Tiltak som disse kan bidra til å etablere et mer stabilt og profesjonelt utleiemarked.

Også flere kommunale utleieboliger tilpasset barnefamilier er et viktig tiltak. Etter hvert kjente modeller som leie-til-eie modeller ved bruk av startlån er også et godt virkemiddel for å få barnefamilier inn i fast, eid bolig.